541-0001/04 – Geochemistry (GCH)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Gain of knowledges on inherent behaviour of elements in Earth crust with their following application for interpretation in areas influenced by human activity.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Vznik chemických prvků ve Vesmíru a jejich geochemická klasifikace. Mobilita prvků v závislosti na prostředí. Termodynamika geochemických procesů. Geochemické procesy v kontinentální a oceánské kůře. Geochemické a biogeochemické cykly. Metody geochemické prospekce. Antropické geochemické vlivy. Geochemie průmyslových imisí a organických látek. Statistické a laboratorní analytické metody v geochemii.

Compulsory literature:

Appelo C.A.J. , Postma D. (1993): Geochemistry, groundwater and pollution. Balkema Rotterdam.

Recommended literature:

Montgomery, J.H.(1996): Groundwater chemicals . Lewis Publishers Boca Raton (1330 p.). Stumm, W., Morgan, J. (1995): Aquatic chemistry. Joihn Wiley&Sons, Inc. New York (1022 p.). ISBN: 0-471-51185-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úkoly geochemie při řešení globálních problémů světa. Přínos geochemie při řešení priorit v oblasti ochrany životního prostředí v rámci mezinárodní spolupráce. 2. Vznik chemických prvků ve Vesmíru. Kosmologické modely. Složení Slunce a planet sluneční soustavy. Meteority, jejich klasifikace a význam. 3. Klasifikace chemických prvků a jejich geochemické interpretace. 4. Chování (mobilita) chemických prvků v závislosti na typu prostředí. Význam pH a redox potenciálu. Geochemické bariéry. 5. Geochemický systém, jeho složky a fáze. Termodynamika geochemických procesů. Geochemická rovnováha. 6. Zonární stavba a složení Země, geochemická interpretace. Interakce zemská kůra - plášť. Vývojový cyklus zemské kůry. 7. Metody určování absolutního stáří hornin a minerálů, jejich podstata, metody a interpretace. 8. Geochemické procesy v kontinentální a oceánské kůře. 9. Vznik magmat z hlediska globálně tektonických teorií. Petrogenetické séerie eruptiv. Geochemická interpretace. 10. Geochemická charakteristika granitoidů ve vztahu k rozdílnému geotektonickému prostředí. Podstata a geochemická charakteristika hydrotermálních pochodů a systémů. 11. Atmosféra a hydrosféra. 12. Zvětrávací procesy, jejich geochemická charakteristika a význam. Sedimenty. Geochemická úloha biosféry. Geochemické a biogeochemické cykly. Chování prvků při metamorfních procesech. 13. Geochemické aureoly chemických prvků. Jejich vznik, klasifikace, význam. 14. Přehled metod geochemické prospekce. Teoretické základy. Použití prospekční metodiky pro diagnostické účely sledování kontaminace životního prostředí. 15. Uplatnění terénních geochemických prospekčních metod v praxí - výklady, film. 16. Stopové prvky v kativních sedimentech a povrchových vodách. 17. Geochemie městských a průmyslových oblastí, antropické geochemické vlivy. Geochemie průmyslových imisí a organických látek.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner