541-0002/02 – Hydrogeochemie (HGCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o chování majoritních aniontů a kationtů ve vodách, stopových prvků a organických mikropolutantů. Pochopení základní hydrogeochemických principů. Hodnocení kvality povrchových a podzemních vod na základě znalostí geologického podloží.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje informace o základních vlastnostech vodných systémů, chemickém složení vod s ohledem na formu výskytu a vlastnosti jednotlivých složek. Chemické reakce a rovnováhy ve vodách, anorganické látky ve vodách (hlavní kationty, toxické kovy, hlavní anionty, sloučeniny dusíku a fosforu), karbonátová chemie vodných systémů. Je řešena problematika vlivu horninového prostředí na hydrochemické složení přírodních vod (majoritní a minoritní složky): Složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod. Rozdíly v chemickém složení "čistých" povrchových a podzemních vod. Organické látky ve vodách (huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy). Složení, vlastnosti a klasifikace odpadních vod.

Povinná literatura:

Doušová B., Bůžek F.: Chemie životního prostředí. VŠCHT Praha. 2016, 1-130. ISBN: 978-80-7080-979-2. Horáková M. et al.: Analytika vody. Skripta VŠCHT Praha, 2. vydání (2007 dotisk), 1-335. ISBN: 978-80-7080-520-6 Kopp J., Křivánek J., Kyslík P., Němec J.: Drobné vodní toky v České republice. Nakladatelství CONSULT. 2006. 1-256. ISBN: 80-903482-1-1. Pitter P.: Hydrochemie. VSCHT Praha, 5. vydání, 2015. 1-792. ISBN: 80-03-00526-6 Sýkora V., Kujalová H., Pitter P.: Hydrtochemi pro studenty bakalářského studia. VŠCH Praha.2016.1-291. ISBN: 978-80-7080-949-5. Šráček O., Datel J., Mls J. (2002): Kontaminační hydrogeologie. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN: 80-246-0521-X

Doporučená literatura:

Krásný J. et al.: Podzemní vody. Regionální geologie prostých a minerálních vod. ČGS Praha. 2012, 1-144. Pačes T.: Úvod do hydrogeochemie. Technická univerzita v Liberci, 2011, 1-79. , ISBN 978-80-7372-748-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti práce v Excelu pro statistické vyhodnocení a zpracování dat.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody.Elektrická konduktivita, oxidačně- redukční potenciál, povrchové napětí, rozpustnost, chemické vazby, elektronegativita roztoku, koncentrace, chemické ekvivalenty, reakční kinetika, zákon chemické rovnováhy, teorie kyselin a zásad, fugacita plynů, aktivita roztoků, aktivitní koeficienty, iontová síla, rovnovážné konstanty. 2. Fyzikálně-chemické procesy ve vodách. Rozpuštění, hydratace, hydrolýza, oxidace a redukce. Spontánnost chemických reakcí a indexy chemické nerovnováhy. Protolytické rovnováhy, komplexotvorné rovnováhy, srážecí rovnováhy a oxidačně-redukční rovnováhy. Základy transportu látek ve vodách (advekce, disrperze, difuze, adsorpce kovů a nekovů, organických látek, těžkých kovů, biodegradece). 3. Metody odběru vzorků vod. Metody a metodika odběru vzorků, konzervace, úprava vzorků před analýzou vzorkovací zařízení, kontinuální monitoring. 4. Základní analytické metody – mobilní analytické metody, kontinuální analytické metody. Příklady využití v prostředí monitorování starých zátěží a ČOV. 5. Anorganické látky ve vodách. Kovy a polokovy ve vodách (Li, Na, K, Ca, Mg, Sr, Ba, Al, Fe, Mn, Si, B). Těžké kovy ve vodách (Ag, Cd, Hg, Pb, Se, Cr, Ni, Co, Mo, W, V, Be, Sn, Sb, Tl,). Geneze, formy výskytu, vlastnosti a význam, metody stanovení. 6. Anionty ve vodách. Halogenidy ve vodách, sloučeniny síry, dusíku a fosforu. Oxid uhličitý a jeho iontové formy. Vápenato-uhličitanová rovnováha. 7. Plyny rozpuštěné ve vodách. Geneze, formy výskytu, vlastnosti a význam, metody stanovení. Hodnocení environmentálních faktorů vodního prostředí. 8. Organické látky v vodách. Skupinová stanovení: Chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku. Přirozené organické látky (NOM) ve vodách (huminové látky, polyfenoly). 9-10. Organické polutanty ve vodách. Organicky vázané halogeny (AOX), skupina BTEX, nepolární extrahovatelné látky, uhlovodíky C10-C40, organické halogenderiváty, tenzidy a detergenty, pesticidy. Výskyt, vlastnosti, význam a metody stanovení. 11-12. POPs ve vodném prostředí – Polyaromatické uhlovodíky,PCB a PCDD/F 13. Problematika eutrofizace ve vodách. Základní ukazatele hodnocení jakosti vod podle Nařízení evropského společenství 2000/60. Kontinuální sledování chlorofylu. 14. Kaly z komunálních čistíren odpadních vod. Fyzikálně-chemické parametry. Technologie nakládání s kaly z ČOV. 15. Mokrá depozice – základní parametry, podkorunové srážky, půdní voda a její chemické složení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní