541-0004/03 – Aplikovaná statistika (AS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s řešením pravděpodobnostních a statistických úloh, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty jednotlivých metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. První část předmětu se zabývá základními pravděpodobnostními pojmy a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Ve druhé části předmětu se studenti naučí statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás, seznámí se základními metodami získávání a analýzy statistických dat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi. Důležitou součástí výkladu je také seznámení se s využitím existujících programů určených pro statistické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné jevy pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Zabývá se základními pojmy popisné statistiky, statistické indukce, testování hypotéz, analýzy rozptylu, regresní a korelační analýzy a analýzy časových řad pro statistická data jedno i vícerozměrná.

Povinná literatura:

Doležalová, J. - Pavelka, L.: Pravděpodobnost a statistika. Ostrava, VŠB, 1993, 1999, 2005. Hradecký, P. - Madryová, A. - Turčan, M.: Pravděpodobnost. Ostrava, VŠB - TU, 1998, 2004. Turčan, M. - Hradecký, P. - Madryová, A. - Harbichová, I. - Holčapek, M.: Statistika. Ostrava, VŠB - TU, 2002. http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/index.htm

Doporučená literatura:

Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. Pont, Košice, 2004. (http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/) Briš R., Litschmannová, M.: STATISTIKA I. Ostrava, VŠB - TU, 2004. (http://www.am.vsb.cz/bris/) http://badame.vse.cz/iastat/ http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-569-2/pages-img/obsah.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Kombinatorika. Náhodný pokus, náhodný jev. Operace s náhodnými jevy. Pojem neslučitelnosti a úplnosti, jevové pole. • Definice pravděpodobnosti jevů - axiomatická, klasická, geometrická, statistická. Podmíněná pravděpodobnost. Úplná pravděpodobnost. Bayesova věta. Bernoulliho posloupnost nezávislých jevů. • Náhodná veličina diskrétní a spojitá. Frekvenční a distribuční funkce. Charakteristiky náhodných veličin. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní a spojité náhodné veličiny. • Normální a lognormální rozdělení náhodné veličiny. • Náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, číselné charakteristiky. • Zpracování statistického souboru. Empirické charakteristiky statistického souboru s jedním argumentem. • Rozdělení do tříd. Průzkumová analýza dat. • Základní soubor, náhodný výběr, výběrové statistiky. Bodové a intervalové odhady. • Podstata a postup testování hypotéz. Testy parametrické. Testy neparametrické. • Prověření typu statistické distribuce. Transformace do normální distribuce. • Statistický soubor se dvěma argumenty. • Analýza rozptylu. • Regresní a korelační analýza. • Časové řady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku