541-0005/05 – Užitá geofyzika (UGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření. Znalostiprokazované při ukončení předmětu jsou: odevzdání vypracování zadaných programů z jednotlivých cvičení a zpracování seminární práce (přednášky z vybraného tématu). Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Užitá geofyzika navazuje na předmět Geofyzika v bakalářském studiu. Rozšiřuje základní znalosti vybraných geofyzikálních metod, zejména geoelektrických (metoda odporového profilování, vertikálního elektrického sondování, odporové tomografie a georadaru) a seismických (metoda přímých, odražených a lomených vln, metoda seismoakustická). Spolu s metodami gravimetrickými, radionuklidovými, magnetickými a termickými a vybranými karotážními metodami pak jsou studenti seznamováni s vhodnými komplexy geofyzikálních metod používanými při řešení konkrétních úkolů v inženýrské geologii, hydrogeologii, ložiskovém průzkumu a ekologii. Student zvládne zpracování dat a interpretaci měření.

Povinná literatura:

GRUNTORÁD, J. a kol.: Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. POSPÍŠIL, L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. MILSOM, J.: Field Geophysics, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern, 2003.

Doporučená literatura:

KAROUS, M.: Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s. MILSOM, J: Field Geophysics, Published 2003 by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysisc Second Edition, Published 2001 by The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysisc Second Edition, Published 2001 by The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Gravimetrické metody –odvozená tíhová pole, regionální a reziduální anomálie. 2. Interpretace gravimetrických měření. 3. Magnetometrické metody – terénní měření, interpretace magnetických anomálií. 4. Geoelektrické metody – stejnosměrné, potenciálové, elektromagnetické. 5. Zpracování dat, interpretace měření. 6. Seismické metody – zpracování dat v metodě lomených a odražených vln, interpretace seismických měření. 7. Metody radionuklidové – zpracování terénních měření (průzkum gama, emanometrie). 8. Cejchováni radiometrických aparatur. 9. Geotermické metody – způsoby terénních měření a jejich, interpretace. 10. Posouzení napěťodeformačního stavu horninového masívu. 11. Sestavování inženýrskogeologických map. 12. Průzkum stability svahů, tras liniových staveb. 13. Průzkum základových půd, průzkum pro hydrotechnické a podzemní stavby. 14. Průzkum hydrogeologických struktur, stanovení hydrogeologických parametrů geologických těles a zvodní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku