541-0005/06 – Užitá geofyzika (UGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření. Znalostiprokazované při ukončení předmětu jsou: odevzdání vypracování zadaných programů z jednotlivých cvičení a zpracování seminární práce (přednášky z vybraného tématu). Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Užitá geofyzika navazuje na předmět Geofyzika v bakalářském studiu. Rozšiřuje základní znalosti vybraných geofyzikálních metod, zejména geoelektrických (metoda odporového profilování, vertikálního elektrického sondování, odporové tomografie a georadaru) a seismických (metoda přímých, odražených a lomených vln, metoda seismoakustická). Spolu s metodami gravimetrickými, radionuklidovými, magnetickými a termickými a vybranými karotážními metodami pak jsou studenti seznamováni s vhodnými komplexy geofyzikálních metod používanými při řešení konkrétních úkolů v inženýrské geologii, hydrogeologii, ložiskovém průzkumu a ekologii. Student zvládne zpracování dat a interpretaci měření.

Povinná literatura:

GRUNTORÁD, J. a kol.; Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. POSPÍŠIL, L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. VOGELSANG,D.: Environmental Geophysics. A Practical Guide. Springer-Verlag, 1995.

Doporučená literatura:

KAROUS, M.; Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s. Gruntorád, J. a kol.; Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. KOBR, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. LOWRIE, W. (1997): Fundamentals of Geophysics. Cambridge Univ. Pr., 560 pages.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Gravimetrické metody –odvozená tíhová pole, regionální a reziduální anomálie. 2. Interpretace gravimetrických měření. 3. Magnetometrické metody – terénní měření, interpretace magnetických anomálií. 4. Geoelektrické metody – stejnosměrné, potenciálové, elektromagnetické. 5. Zpracování dat, interpretace měření. 6. Seismické metody – zpracování dat v metodě lomených a odražených vln, interpretace seismických měření. 7. Metody radionuklidové – zpracování terénních měření (průzkum gama, emanometrie). 8. Cejchováni radiometrických aparatur. 9. Geotermické metody – způsoby terénních měření a jejich, interpretace. 10. Posouzení napěťodeformačního stavu horninového masívu. 11. Sestavování inženýrskogeologických map. 12. Průzkum stability svahů, tras liniových staveb. 13. Průzkum základových půd, průzkum pro hydrotechnické a podzemní stavby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na cvičení, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na konzultacích, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie PG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie PG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie PG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.