541-0009/02 – Engineering Geology (IG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
IDE71 Ing. David Ides
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to inform students with the knowledge which to enable them to understand the substantive content of the subject to be able to apply it in practical field activities.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Engineering geology is an applied geology discipline that provides data indispensable to the design and geotechnical solution for mining engineering structures. The subject comprises theoretical and practical lessons covering the engineering geological characterisation of the geological environment, including an overview of used methods of engineering geological exploration; criteria for classifying rocks and rock masses according to engineering geological and geotechnical typological classifications; geodynamical processes, causes of origin, process mechanism, assessment, forecasting and risk analysis, exploration methodology for preventive and improvement measures, overview of regional engineering geological conditions, methodology for engineering geological mapping and the role of the sets of maps; foundations and principles of the processing and evaluation of results of specific engineering-geological investigation for underground structures, hydraulic structures, improvement, reconstruction and reclamation operations.

Compulsory literature:

1. BELL, F. G.: Engineering geology. 2nd ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 9780750680776. 2. MARSCHALKO, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, Ostrava, 2005. 3. GOODMAN, R. E.: Engineering geology: rock in engineering construction. New York: J. Wiley, 1993. ISBN 978-0471544241.

Recommended literature:

1. PRICE, D. G.: Engineering geology: principles and practice. Berlin: Springer, 2009. ISBN 978-3-540-29249-4. 2. MORISAWA, M.: Geomorphology and natural hazards: special issue 25th Binghamton Symposium in Geomorphology: August 1994. New York: Elsevier, 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - Úvod - význam, účel, využití. - Inženýrskogeologická charakteristika hornin, kritéria pro obecné a účelové klasifikace, vazby mezi popisnými fyzikálními a technologickými vlastnostmi. - Principy laboratorních zkoušek a jejich vyhodnocení - Horninové prostředí a jeho IG charakteristika: geologická stavba, diskontinuálnost, napjatost, hydrogeologické poměry a geomorfologické poměry - vliv na chování horninových masívů a jejich pevnostní, přetvárné a stabilitní vlastností. - Geodynamické jevy a procesy - mechanismus, příčiny rizika - prognóza, prevence, sanace. - Principy tvorby víceúčelových a účelových IG map - význam, využití. - Obecné zásady hodnocení základových poměrů - Stručný přehled regionálních IG poměrů ve vztahu ke geologické stavbě, geomorfologii, hydrogeologickým poměrům a antropogenní činnosti. Cvičení : - Dokumentace vrtných vzorků - petrograf. popis, kusovitost, redukovaný výnos jádra, sestavení vrtného profilu. - Zatřídění skalních hornin a zemin podle kritérií geneticko-typologické klasifikace. - Posouzení hornin podle tříd těžitelnosti- Výpočty napětí, stability – výpočtové programy - Práce s IG mapami - sestavení řezů, orientační posouzení základových poměrů a možných rizik na úrovni územního plánování. - Průběžná práce s literaturou a archivními podklady (rešerše). -Analýza stavu prozkoumanosti zájmového území

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner