541-0010/01 – Mikroskopické praktikum (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná a dokáže používat mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Umí vysvětlit základní principy mikroskopie minerálů a hornin v procházejícím a odraženém světle. Dále dokáže připravit horninový vzorek do podoby mikroskopického preparátu. Dosažené znalosti umí aplikovat na mikroskopická pozorování základních minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se student seznamuje se základními mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin pomocí procházejícího a odraženého světla a se základními optickými charakteristikami vybraných horninotvorných a rudních minerálů, rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Předmět je rozdělen na dvě části: mikroskopii v odraženém a v procházejícím světle. V jejich rámci bude představena stavba mikroskopu, druhy preparátů pro mikroskopii, různé mikroskopické techniky a nástroje digitální obrazové analýzy, stanovení optických vlastností horninotvorných a rudních minerálů, aj. V praktické části předmětu si student sám připraví mikroskopické preparáty formou výbrusu a leštěného nábrusu.

Povinná literatura:

GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. ISBN 80-7028-195-2. MALIŠ, J.; MATÝSEK, D.; DANĚK, T. Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/2003. VŠB-TU Ostrava. DUDEK, Arnošt, František FEDIUK a Marie PALIVCOVÁ. Petrografické tabulky: příručka petrografické mikroskopie s atlasem struktur a textur. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. MACKENZIE, W. S. a A. E. ADAMS. A colour atlas of rocks and minerals in thin section. London: Manson, c1994. ISBN 1-874545-17-0.

Doporučená literatura:

KLEIN, Cornelis, Barbara DUTROW, James Dwight DANA a Cornelius Searle HURLBUT. The 23rd edition of the manual of mineral science: (after James D. Dana). 23rd ed. Hoboken: Wiley, c2008. ISBN 978-0-471-72157-4. FEDIUKOVÁ, Eva. Optická disperze neopakních minerálů. Praha: Academia, 1972. Knihovna Ústředního ústavu geologického, sv. 44. KAŠPAR, Pavel. Rudní mikroskopie: úvod do studia rudních minerálů v odraženém světle. Praha: Academia, 1988. DVOŘÁK, Petr. Rudní mikroskopie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Je věnováno základním optickým metodám identifikace minerálů v procházejícím a odraženém světle v návaznosti na použití výpočetní techniky vybavené analýzou obrazu. Základní okruh horninotvorných a rudních minerálů je rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Harmonogram cvičení z mikroskopie v procházejícím světle je následující: Odražené světlo: 1. cvičení Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. 2. cvičení Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. Zadání programu č.1: Pozorujte v mikroskopu preparáty připravené z horninových výbrusů a na jednotlivých minerálech určete barvu, pleochroismus, tvar, štěpnost, uzavřeniny, reliéf a Beckeho linku. 3. cvičení Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Zadání programu č.2: Stanovení úhlu zhášení. 4. cvičení Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. Zadání programu č.3: Stanovení charakteru zóny a optického charakteru minerálů. 5. cvičení Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. Zadání programu č.4: Ze zadaného vzorku vyvřelé horniny připravte výbrus a podle zjištěných optických vlastností určete jednotlivé minerály tvořící danou horninu a její strukturu. 6. cvičení Systematická mineralogie – přehled struktur vyvřelých hornin. Pokračování práce na programu č.4 7. cvičení Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii. Odevzdání a kontrola zadaných programů. Odražené světlo: 1. cvičení: Stavba mikroskopu, druhy clon, okulárů a objektivů, centrace mikroskopu, vertikální osvětlovač (vnitřní kolmé, vnitřní šikmé osvětlení, vnější šikmé osvětlení). Program č. 1: Znázorněte graficky průchod světla ve světlém a tmavém poli. 2. cvičení: Druhy používaných vzorků v mikroskopii v odraženém světle (teorie). Zhotovení nábrusu rudního (uhelného) vzorku (prakticky v laboratoři). Často se vzorky zhotovují i v následujícím cvičení (např. nejsou ztvrdlé - u uhel. vzorků, nebo nejsou dostatečně naleštěné). 3. cvičení: Barva minerálů, rozdíl mezi minerály barevnými a bezbarvými. Chyby při stanovení barvy minerálů. Odraznost rudních minerálů a uhelné hmoty. Program č. 2: Na zhotoveném vzorku stanovte barvu minerálů a jeho odraznost metodou srovnávání odraznosti neznámého minerálu se standardem. 4. cvičení: Pozorování ve vnějším šikmém osvětlení - vnitřní reflexy rudních minerálů. Vlastnosti minerálů v polarizovaném světle, zdroje chyb při pozorování v polarizovaném světle. Program č. 3: Na zhotoveném vzorku stanovte u jednotlivých minerálů polarizační jevy. 5. cvičení: Mechanické vlastnosti rudních minerálů. Pro rudní minerály: stanovení tvrdosti podle plochy nábrusu, podle rýh vzniklých při broušení a pomocí světlé linky. Pro uhelné nábrusy: stanovení tvrdosti Vickersovou pyramidou a vyhodnocení vtisků podle tvaru. 6. cvičení: Stanovení struktury a textury při zpracování rudního vzorku. Rudní struktury: např.: hypidiomorfní, granoblastická, porfyroblastická, alotriomorfně zrnitá, grafitická, kostrovitá. Základy planimetrické analýzy: metoda čar - ukázka, bodová metoda - zvláště u uhelných vzorků (prakticky). Program č. 4: Zakreslete struktury na Vámi zhotoveném vzorku. 7. cvičení: Určete optické a mechanické vlastnosti u neznámého rudního vzorku. Vyhodnocení tohoto vzorku slouží jako podklad pro zápočet, včetně odevzdání všech programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Písemka Písemka 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou (10) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.