541-0010/01 – Microscopical Practicum (MP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL70 Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of minerals basic optical characteristics. Comprehension of microscopic observation principles. Application knowledges in practical identification of rocks and minerals with microscope.

Teaching methods

Tutorials

Summary

To acquaint students with basic microscopic techniques in determining minerals and rocks passing through and reflected light and the basic optical characteristics of selected rock-forming and ore minerals. Practice: The course is divided into two parts (after about five weeks): microscopy reflected and transmitted light. Reflected light: the construction of the microscope, the types of specimens for microscopy, determination optical properties of ore minerals (color, internal reflections, reflectance, polarization phenomena). Transmitted light: The character of light - theoretical introduction. Refraction and reflection of light. Polarization of light. The distribution of substances by optical properties. Polarizing microscope. Preparation of microscopic slides. Determination of grain size. Properties of minerals during observation nezkřížených not. Properties of minerals when viewed in crossed not. Quenching. Interference colors. Compensators. Adhesions and přeměny.Charakter zone (character length). Optical character mineral. Working with compensators. Systematic Mineralogy - an overview of the optical properties of selected rock-forming minerals. Systematic Mineralogy - an overview of the structures of igneous rocks. Digital image analysis and its possibilities in mineralogy.

Compulsory literature:

Picot, P., Johan, Z.: Atlas of ore Minerals. Elsevier, Amsterdam, 1982, 458 s. Winchell, A. N.: Elements of Optical Mineralogy. – Vydav. John Wiley and Sons New York, 1976.

Recommended literature:

MacKenzie, W., S.; Adams, A., E. A Colour Atlas of Rocks and Minerals in Thin Section. Manson Publishing, 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Je věnováno základním optickým metodám identifikace minerálů v procházejícím a odraženém světle v návaznosti na použití výpočetní techniky vybavené analýzou obrazu. Základní okruh horninotvorných a rudních minerálů je rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Harmonogram cvičení z mikroskopie v procházejícím světle je následující: Odražené světlo: 1. cvičení Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. 2. cvičení Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. Zadání programu č.1: Pozorujte v mikroskopu preparáty připravené z horninových výbrusů a na jednotlivých minerálech určete barvu, pleochroismus, tvar, štěpnost, uzavřeniny, reliéf a Beckeho linku. 3. cvičení Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Zadání programu č.2: Stanovení úhlu zhášení. 4. cvičení Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. Zadání programu č.3: Stanovení charakteru zóny a optického charakteru minerálů. 5. cvičení Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. Zadání programu č.4: Ze zadaného vzorku vyvřelé horniny připravte výbrus a podle zjištěných optických vlastností určete jednotlivé minerály tvořící danou horninu a její strukturu. 6. cvičení Systematická mineralogie – přehled struktur vyvřelých hornin. Pokračování práce na programu č.4 7. cvičení Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii. Odevzdání a kontrola zadaných programů. Odražené světlo: 1. cvičení: Stavba mikroskopu, druhy clon, okulárů a objektivů, centrace mikroskopu, vertikální osvětlovač (vnitřní kolmé, vnitřní šikmé osvětlení, vnější šikmé osvětlení). Program č. 1: Znázorněte graficky průchod světla ve světlém a tmavém poli. 2. cvičení: Druhy používaných vzorků v mikroskopii v odraženém světle (teorie). Zhotovení nábrusu rudního (uhelného) vzorku (prakticky v laboratoři). Často se vzorky zhotovují i v následujícím cvičení (např. nejsou ztvrdlé - u uhel. vzorků, nebo nejsou dostatečně naleštěné). 3. cvičení: Barva minerálů, rozdíl mezi minerály barevnými a bezbarvými. Chyby při stanovení barvy minerálů. Odraznost rudních minerálů a uhelné hmoty. Program č. 2: Na zhotoveném vzorku stanovte barvu minerálů a jeho odraznost metodou srovnávání odraznosti neznámého minerálu se standardem. 4. cvičení: Pozorování ve vnějším šikmém osvětlení - vnitřní reflexy rudních minerálů. Vlastnosti minerálů v polarizovaném světle, zdroje chyb při pozorování v polarizovaném světle. Program č. 3: Na zhotoveném vzorku stanovte u jednotlivých minerálů polarizační jevy. 5. cvičení: Mechanické vlastnosti rudních minerálů. Pro rudní minerály: stanovení tvrdosti podle plochy nábrusu, podle rýh vzniklých při broušení a pomocí světlé linky. Pro uhelné nábrusy: stanovení tvrdosti Vickersovou pyramidou a vyhodnocení vtisků podle tvaru. 6. cvičení: Stanovení struktury a textury při zpracování rudního vzorku. Rudní struktury: např.: hypidiomorfní, granoblastická, porfyroblastická, alotriomorfně zrnitá, grafitická, kostrovitá. Základy planimetrické analýzy: metoda čar - ukázka, bodová metoda - zvláště u uhelných vzorků (prakticky). Program č. 4: Zakreslete struktury na Vámi zhotoveném vzorku. 7. cvičení: Určete optické a mechanické vlastnosti u neznámého rudního vzorku. Vyhodnocení tohoto vzorku slouží jako podklad pro zápočet, včetně odevzdání všech programů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner