541-0010/07 – Mikroskopické praktikum (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná a dokáže používat mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Umí vysvětlit základní principy mikroskopie minerálů a hornin v procházejícím a odraženém světle. Dále dokáže připravit horninový vzorek do podoby mikroskopického preparátu. Dosažené znalosti umí aplikovat na mikroskopická pozorování základních minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se student seznamuje se základními mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin pomocí procházejícího a odraženého světla a se základními optickými charakteristikami vybraných horninotvorných a rudních minerálů, rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Předmět je rozdělen na dvě části: mikroskopii v odraženém a v procházejícím světle. V jejich rámci bude představena stavba mikroskopu, druhy preparátů pro mikroskopii, různé mikroskopické techniky a nástroje digitální obrazové analýzy, stanovení optických vlastností horninotvorných a rudních minerálů, aj. V praktické části předmětu si student sám připraví mikroskopické preparáty formou výbrusu a leštěného nábrusu.

Povinná literatura:

GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. ISBN 80-7028-195-2. MALIŠ, J.; MATÝSEK, D.; DANĚK, T. Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/2003. VŠB-TU Ostrava. DUDEK, Arnošt, František FEDIUK a Marie PALIVCOVÁ. Petrografické tabulky: příručka petrografické mikroskopie s atlasem struktur a textur. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. MACKENZIE, W. S. a A. E. ADAMS. A colour atlas of rocks and minerals in thin section. London: Manson, c1994. ISBN 1-874545-17-0.

Doporučená literatura:

KLEIN, Cornelis, Barbara DUTROW, James Dwight DANA a Cornelius Searle HURLBUT. The 23rd edition of the manual of mineral science: (after James D. Dana). 23rd ed. Hoboken: Wiley, c2008. ISBN 978-0-471-72157-4. FEDIUKOVÁ, Eva. Optická disperze neopakních minerálů. Praha: Academia, 1972. Knihovna Ústředního ústavu geologického, sv. 44. KAŠPAR, Pavel. Rudní mikroskopie: úvod do studia rudních minerálů v odraženém světle. Praha: Academia, 1988. DVOŘÁK, Petr. Rudní mikroskopie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. 2. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. Příprava mikroskopických preparátů – výběr horniny a její řezání. 3. Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Lapování a broušení preparátu. 4. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. Lepení preparátu. 5. Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. Leštění výbrusu a finalizace. 6. Přehled struktur magmatických hornin. 7. Přehled struktur sedimentárních hornin. 8. Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii a petrografii. Speciální mikroskopické techniky, temné pole, fluorescence. 9. Odražené světlo, konstrukce inverzního rudního mikroskopu, druhy clon, okulárů a objektivů. 10. Druhy používaných preparátů v mikroskopii v odraženém světle, příprava nábrusů. 11. Barva minerálů, rozdíl mezi minerály barevnými a bezbarvými. Chyby při stanovení barvy minerálů. 12. Odraznost rudních minerálů a uhelné hmoty. Pozorování ve vnějším šikmém osvětlení - vnitřní reflexy rudních minerálů. 13. Vlastnosti minerálů v polarizovaném světle, zdroje chyb při pozorování v polarizovaném světle. 14. Vyhodnocení sady neznámých rudních minerálů v odraženém světle z hlediska jejich optických vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku