541-0015/05 – Petrografie (PG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CVI0006 Ing. Denisa Cviklová
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení hlavních systémů klasifikace hornin, procesů vzniku a vývoje základních horninových typů a metod výzkumu hornin. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia a klasifikace hornin, popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji hornin, aplikovat základní metody výzkumu na popis hornin, ilustrovat získané poznatky na jednoduchých příkladech využití hornin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Objekt zájmu petrografie, zemská kůra a její chemické složení, procesy vzniku hornin. genetická kriteria základního členění hornin (magmatické, sedimentární a metamorfované horniny). Zákonitosti vzniku vyvřelých hornin, klasifikační principy na bází fázového (minerálního) složení a chemického složení hornin, vztah k „plate tectonic“. Význam magmatických hornin pro základní a aplikovaný geologický výzkum. Sedimentátní horniny vznik (zvětrávání, transport, sedimentace) klasifikace klastických a cementačních sedimentů.

Povinná literatura:

HOLUB, František V. Obecná a magmatická petrologie. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0614-3. CHAMRA, Svatoslav, Jan SCHRÖFEL a Vladimír TYLŠ. Základy petrografie a regionální geologie ČR. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03138-1. GREGEROVÁ, M.; FOJT, B.; VÁVRA, M. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002, Brno RAYMOND, L.: Petrology : the study of igneous, sedimentary, metamorphic rocks. WCB/McGraw-Hill, Boston, 1995.

Doporučená literatura:

KUKAL, Zdeněk a František REICHMANN. Horninové prostředí České republiky: jeho stav a ochrana. Praha: Český geologický ústav, 2000. ISBN 80-7075-413-3. KUDĚLÁSKOVÁ, M.: Optické určování minerálů a hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1980. - 408 s. KUKAL, Z.: Návod k pojmenování a klasifikace sedimentů. Vydav. ÚÚG, Praha, 1985. HALDAR, S. K. a Josip TIŠLJAR. Introduction to mineralogy and petrology. Amsterdam: Elsevier, [2014]. ISBN 978-0-12-408133-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška z určování nerostů s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, metody studia hornin, zemské těleso, horninový cyklus, hlavní genetické skupiny hornin. 2. Magmatické procesy – místo a způsob vzniku magmat, složení a fyzikální vlastnosti, krystalizace 3. Horninotvorné minerály. Struktury a textury vyvřelých hornin. 4. Principy klasifikace vyvřelých hornin – chemické a mineralogické 5. Systém vyvřelých hornin a jejich regionální rozšíření v ČR. 6. Mineralogické složení, strukturní a texturní znaky sedimentárních hornin. 7. Procesy vzniku sedimentárních hornin – zvětrávání, transport, sedimentační prostředí, diageneze 8. Systém klasifikace sedimentárních hornin. Klastické sedimenty. 9. Cementační horniny – karbonáty, silicity, ferolity, ality. 10. Cementační horniny – manganolity, fosfáty, evapority, kaustobiolity. 11. Principy metamorfózy, druhy metamorfózy, metamorfní reakce. 12. Stavba metamorfovaných hornin, složení a minerály metamorfovaných hornin, vznik a růst metamorfovaných hornin 13. Zónografie, metamorfní facie a metamorfní stupně. 14. Systematický přehled metamorfovaných hornin – regionálně metamorfované magmatické a sedimentární horniny 15. Systematický přehled metamorfovaných hornin – lokálně metamorfované magmatity a sedimenty, migmatity, mylonity.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Povinná účast na cvičeních v rozsahu 70%. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemný test a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.