541-0025/02 – Geology (VG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRY20 doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
JEL73 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to master the essential features of construction and development of the Earth, an understanding of the geological cycle and principles of the functioning of endogenous and exogenous geological processes.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The course is devoted to the basics of general geology based on the cycle of geological processes and knowledge of endogenous and exogenous dynamic of the Earththat shape the Earth's crust and participate in changes in the Earth's surface.

Compulsory literature:

GROTZINGER J. et al.: Understanding Earth, 5th edition, W.H. Freeman and Company.2007 PARK, G.: Introducing Geology. 2018, Dunedin Academic Press. TARBUCK, E.J., F. K. LUTGENS, D. G. TASA: Earth: An Introduction to Physical Geology. 2016, Pearson. FLECHTER, C.: Physical Geology: The Science of Earth. 2014, Willey.

Recommended literature:

MARSCHALKO, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005. PLUMMER, C. C., MCGEARY, D., CARLSON, D. H.: Physical Geology. McGraw Hill, Boston, 2005. SPENCER E.W. Geologic Maps: A Practical Guide to Preparation and Interpretation. 221p., Waveland Press, Inc.; 3 edition. 2017. MALEY T. Field Geology Illustrated. Mineral Land Publications; Second Edition edition, 2005, 704 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Geologie, její disciplíny, pomocné vědy a pracovní metody. Cyklus geologických procesů. Vnitřní a vnější geologičtí činitelé, jejich význam pro vývoj zemského tělesa. Exogenní a endogenní dynamika. 2. Zemské těleso hypotéza vzniku Země a geotektonické hypotézy. Geofyzikální důkazy o stavbě a složení zemského tělesa. Tvar a pohyby Země. Zemská kůra kontinentální a oceánská, její vznik a vývoj. Základy teorie izostáze. Tlak v zemském tělese. Přirozené napěťové pole, redistribuce napětí. Tepelné pole Země. 3. Teorie litosférických desek. 4. Nauka o vrstvě a souvrství - Vrstva a její části, mocnost vrstev, plošná stálost hloubka uložení, mapové zobrazení. Vnitřní a vnější znaky sedimentů zvrstvení, jevy na vrstevních plochách. Význam znaků vrstev pro určení stratigrafického nadloží a podloží, pro určení typu sedimentace a sedim. prostředí. 5. Soubory vrstev. Zákonitost ve vrstevním sledu, cykličnost, rytmičnost, význam pro stratigrafii a pro technickou praxi. Vzájemný poměr souborů vrstev - konkordance, diskordance a její druhy, projevy v mapě. Facie, faciální poměr souborů vrstev a druhy faciálních přechodů, litofaciální výzkum. 6. Úvod do stratigrafie. Čas v geologii, základní stratigrafické zákony. Relativní a absolutní stratigrafie. Místní a chronostratigrafické jednotky a stupnice. Stratigrafická korelace. 7. Sekundární struktury. Spojité struktury - flexury, vrásy, jejich tvary, klasifikace vrás. 8. Zlomy a jejich geometrická - kinematická klasifikace. Systémy zlomů. Příkrovová stavba. Tektonické pukliny spjaté s vrásami a zlomy. Kliváž. 9. Magmatismus: magma a jeho vlastnosti. Typy intruzivních a hypoabysálních těles, jejich klasifikace. 10. Vulkanismus, láva a její vlastnosti, tělesa vulkanitů, vulkanická pohoří. Typy sopek. Pyroklastika. Doprovodné sopečné jevy. 11. Metamorfóza - druhy metamorfózy. Metamorfní facie. Struktury metamorfních hornin. 12. Zemětřesení - příčiny, geneze, klasifikace. 13. Exogenní dynamika. Zvětrávání mechanické a chemické. Zvětralinový plášť. Půda, složení, vlastnosti, typy. Působení tíže na povrchu země, svahové pohyby. 14. Geologická činnost vody. Geologická činnost vodních toků a jezer. Geologická činnost moře. Podzemní voda. Krasové jevy. Geologická činnost ledovců. Geologické působení větru.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.