541-0025/15 – Všeobecná geologie (VG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA0158 Ing. Jan Braun
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení podstatných rysů stavby a vývoje Země, pochopení geologického cyklu a principů fungování endogenních a exogenních geologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je věnován základům obecné geologie vycházející z cyklu geologických procesů a poznání vnitřních a vnějších geologických procesů, které utvářejí zemskou kůru a podílejí se na změnách zemského povrchu.

Povinná literatura:

KUMPERA, O. a kol. Všeobecná geologie, SNTL Praha, 1988. JELÍNEK J. Nauka o Zemi [online] http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm MARSCHALKO M. et al. Geologie [online] http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm PARK, G. Introducing Geology. Dunedin Academic Press, 2018.

Doporučená literatura:

KUMPERA, O. Všeobecná geologie - učební texty pro studenty hornických oborů. Ostrava: ES VŠB Ostrava, 1987, 265 s. KUMPERA, O., J. FOLDYNA a V. ZORKOVSKÝ. Všeobecná geologie. Praha: SNTL/Alfa, 1988, 521 s. TARBUCK, E. J., F. K. LUTGENS a D. G. TASA. Earth: An Introduction to Physical Geology. Pears, 2016. FLECHTER, C. Physical Geology: The Science of Earth. Willey, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student na příslušné úrovni ovládá předchozí prerekvizity (mineralogie, petrografie).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geologie, její disciplíny, pomocné vědy a pracovní metody. Cyklus geologických procesů. Vnitřní a vnější geologičtí činitelé, jejich význam pro vývoj zemského tělesa. Exogenní a endogenní dynamika. 2. Zemské těleso hypotéza vzniku Země a geotektonické hypotézy. Geofyzikální důkazy o stavbě a složení zemského tělesa. Tvar a pohyby Země. Zemská kůra kontinentální a oceánská, její vznik a vývoj. Základy teorie izostáze. Tlak v zemském tělese. Přirozené napěťové pole, redistribuce napětí. Tepelné pole Země. 3. Teorie litosférických desek. 4. Nauka o vrstvě a souvrství - Vrstva a její části, mocnost vrstev, plošná stálost hloubka uložení, mapové zobrazení. Vnitřní a vnější znaky sedimentů zvrstvení, jevy na vrstevních plochách. Význam znaků vrstev pro určení stratigrafického nadloží a podloží, pro určení typu sedimentace a sedim. prostředí. 5. Soubory vrstev. Zákonitost ve vrstevním sledu, cykličnost, rytmičnost, význam pro stratigrafii a pro technickou praxi. Vzájemný poměr souborů vrstev - konkordance, diskordance a její druhy, projevy v mapě. Facie, faciální poměr souborů vrstev a druhy faciálních přechodů, litofaciální výzkum. 6. Úvod do stratigrafie. Čas v geologii, základní stratigrafické zákony. Relativní a absolutní stratigrafie. Místní a chronostratigrafické jednotky a stupnice. Stratigrafická korelace. 7. Sekundární struktury. Spojité struktury - flexury, vrásy, jejich tvary, klasifikace vrás. 8. Zlomy a jejich geometrická - kinematická klasifikace. Systémy zlomů. Příkrovová stavba. Tektonické pukliny spjaté s vrásami a zlomy. Kliváž. 9. Magmatismus: magma a jeho vlastnosti. Typy intruzivních a hypoabysálních těles, jejich klasifikace. 10. Vulkanismus, láva a její vlastnosti, tělesa vulkanitů, vulkanická pohoří. Typy sopek. Pyroklastika. Doprovodné sopečné jevy. 11. Metamorfóza - druhy metamorfózy. Metamorfní facie. Struktury metamorfních hornin. 12. Zemětřesení - příčiny, geneze, klasifikace. 13. Exogenní dynamika. Zvětrávání mechanické a chemické. Zvětralinový plášť. Půda, složení, vlastnosti, typy. Působení tíže na povrchu země, svahové pohyby. Geologická činnost vody. Geologická činnost vodních toků a jezer. Geologická činnost moře. Podzemní voda. Krasové jevy. Geologická činnost ledovců. Geologické působení větru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu alespoň 70%. Splnění 100% zadaných úkolů. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní