541-0028/09 – Mineralogy and Petrography (M)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective is comprehension of minerals and rocks characteristics, clasification systems, genesis and its research methods. Students should learn: Collect basic principles of minerals and rocks characteristics and classifications. Describe, clarify and interpret natural processes of rocks and minerals cycle. Theoretically know basic analytical methods for minerals and rocks research. Ilustrate knowledge in examples of describing and utilization of minerals and rocks.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Morphology of crystalline substances, crystal symmetry, internal structures of crystalline substances and interrelations. Chemical crystallography, geometrical and chemical factors of the origin of structures, isomorphism and polymorphism. Basic macrodiagnostic physical properties of minerals, optical properties and their identification by using microscopy. Systematic mineralogy, classification principles, systematic overview of basic representatives of elements, sulphides, halides, oxides and hydroxides, nitrates, carbonates, sulphates, phosphates and silicates. Main processes leading to the origin of minerals and rocks under various genetic conditions, genetic classification of rocks (magmatic, sedimentary, metamorphic). Magmatic rocks, principles of classification based on mineralogical and chemical composition. Sedimentary rocks, their origin (weathering, transport, sedimentation, diagenesis), classification of clastic and cementing sediments. Genesis of metamorphic rocks, physical and chemical factors of metamorphosis, overview of the main types of metamorphic rocks.

Compulsory literature:

HALDAR, S. K. a Josip TIŠLJAR. Introduction to mineralogy and petrology. Amsterdam: Elsevier, [2014]. ISBN 978-0-12-408133-8. RAYMOND, Loren A. Petrology: the study of igneous, sedimentary, metamorphic rocks. Boston: WCB/McGraw-Hill, c1995. ISBN 0-697-00190-3. KLEIN, Cornelis, Barbara DUTROW, James Dwight DANA a Cornelius Searle HURLBUT. The 23rd edition of the manual of mineral science: (after James D. Dana). 23rd ed. Hoboken: Wiley, c2008. ISBN 978-0-471-72157-4. SEN, Gautam. Petrology: principles and practice. Berlin: Springer, [2014]. ISBN 978-3-642-38799-9.

Recommended literature:

BERNARD, Jan Hus a Jaroslav HYRŠL, KING, Vandall T., ed. Minerals and their localities. 2nd updated ed. Praha: Granit, 2006. ISBN 80-7296-054-7. MUKHERJEE, Swapna. Applied mineralogy: applications in industry and environment. Dordrecht: Springer, [2011]. ISBN 978-94007-1161-7. DEER, William Alexander, Robert Andrew HOWIE a Jack ZUSSMAN. An introduction to the rock-forming minerals. 2nd ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1992. ISBN 0-582-30094-0. FROST, Bryce Ronald a Carol Denison FROST. Essentials of igneous and metamorphic petrology. New York: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-02754-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

· Úvod do mineralogie, její rozdělení a význam. Základní pojmy v mineralogii a krystalografii. Základní charakteristika krystalických látek. Morfologická krystalografie – hlavní krystalografické zákony, krystalová souměrnost, operace a prvky souměrnosti, krystalové soustavy a jejich osní kříže, jednoduché krystalové tvary, Weissovy a Millerovy symboly, stereografická projekce. Přehled vybraných krystalových oddělení jednotlivých soustav (2 přednášky). · Reálné krystaly – přirozený vývin krystalových tvarů (habitus minerálů, zákonité a nahodilé krystalové srůsty). Základy strukturní krystalografie. Bravaisovy translační mřížky. RTG-metody výzkumu krystalických látek. · Základy chemické a fyzikální krystalografie. Geometrický a chemický faktor při vzniku struktur. Chemické vazby. Koordinační čísla a polyedry. Izomorfie, polymorfie a polytypie. Nejdůležitější makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálů. · Optická krystalografie – nejdůležitější optické vlastnosti minerálů a metody jejich určování v procházejícím světle. Polarizační mikroskop. · Systematická mineralogie - princip mineralogického systému. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupin prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich výskyt (2 přednášky). · Systematická mineralogie. Princip členění silikátů na základě struktury. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů - jejich vlastnosti, technický význam a výskyt. Horninotvorný význam skupiny silikátů (2 přednášky). · Genetická mineralogie – základní způsoby vzniku minerálů procesy magmatogenními, sedimentogeními a metamorfogenními. · Úvod do petrografie a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Horniny magmatické – vznik vyvřelých hornin a jejich rozdělení, diferenciace magmatu, minerály magmatických hornin, charakteristické struktury a textury vyvřelých hornin. · Horniny magmatické – základy chemické a mineralogické klasifikace vyvřelých hornin, charakteristika základních druhů vyvřelých hornin, jejich výskyt a praktické použití. · Horniny sedimentární - základní procesy vzniku sedimentárních hornin (zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze), struktury a textury sedimentů, horninotvorné složky sedimentů. · Horniny sedimentární – principy klasifikace klastických i cementačních sedimentů, systém sedimentů, charakteristika základních druhů klastických i cementačních sedimentárních hornin, jejich výskyt a praktické použití. · Horniny metamorfované - vznik metamorfovaných hornin, fyzikální a chemické faktory metamorfózy, druhy metamorfózy. Základní struktury a textury metamorfitů. Horninotvorné minerály metamofitů. Přehled nejdůležitějších regionálně i kontaktně metamorfovaných hornin, jejich výskyt a praktické použití. Migmatity – vznik a základní rozdělení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.