541-0028/16 – Mineralogy and Petrography (M)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
MAL70 Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective is comprehension of minerals and rocks characteristics, clasification systems, genesis and its research methods. Students should learn: Collect basic principles of minerals and rocks characteristics and classifications. Describe, clarify and interpret natural processes of rocks and minerals cycle. Theoretically know basic analytical methods for minerals and rocks research. Ilustrate knowledge in examples of describing and utilization of minerals and rocks.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Morphology of crystalline substances, crystal symmetry, internal structures of crystalline substances and interrelations. Chemical crystallography, geometrical and chemical factors of the origin of structures, isomorphism and polymorphism. Basic macrodiagnostic physical properties of minerals, optical properties and their identification by using microscopy. Systematic mineralogy, classification principles, systematic overview of basic representatives of elements, sulphides, halides, oxides and hydroxides, nitrates, carbonates, sulphates, phosphates and silicates. Main processes leading to the origin of minerals and rocks under various genetic conditions, genetic classification of rocks (magmatic, sedimentary, metamorphic). Magmatic rocks, principles of classification based on mineralogical and chemical composition. Sedimentary rocks, their origin (weathering, transport, sedimentation, diagenesis), classification of clastic and cementing sediments. Genesis of metamorphic rocks, physical and chemical factors of metamorphosis, overview of the main types of metamorphic rocks.

Compulsory literature:

Klein C., Hurlbut C. (1993): Manual of Mineralogy. – Wiley. Blatt H., Tracy R., Owens B. (2005) Petrology: Igneous, Sedimentary, and Metamorphic. - Freeman.

Recommended literature:

Contributions to Mineralogy and Petrology. Springer ISSN: 0010-7999 (print version)ISSN: 1432-0967 (electronic version). Mineralogy and Petrology Springer Wien ISSN: 0930-0708 (print version) ISSN: 1438-1168 (electronic version)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

· Úvod do mineralogie, její rozdělení a význam. Základní pojmy v mineralogii a krystalografii. Základní charakteristika krystalických látek. Morfologická krystalografie – hlavní krystalografické zákony, krystalová souměrnost, operace a prvky souměrnosti, krystalové soustavy a jejich osní kříže, jednoduché krystalové tvary, Weissovy a Millerovy symboly, stereografická projekce. Přehled vybraných krystalových oddělení jednotlivých soustav (2 přednášky). · Reálné krystaly – přirozený vývin krystalových tvarů (habitus minerálů, zákonité a nahodilé krystalové srůsty). Základy strukturní krystalografie. Bravaisovy translační mřížky. RTG-metody výzkumu krystalických látek. · Základy chemické a fyzikální krystalografie. Geometrický a chemický faktor při vzniku struktur. Chemické vazby. Koordinační čísla a polyedry. Izomorfie, polymorfie a polytypie. Nejdůležitější makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálů. · Optická krystalografie – nejdůležitější optické vlastnosti minerálů a metody jejich určování v procházejícím světle. Polarizační mikroskop. · Systematická mineralogie - princip mineralogického systému. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupin prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich výskyt (2 přednášky). · Systematická mineralogie. Princip členění silikátů na základě struktury. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů - jejich vlastnosti, technický význam a výskyt. Horninotvorný význam skupiny silikátů (2 přednášky). · Genetická mineralogie – základní způsoby vzniku minerálů procesy magmatogenními, sedimentogeními a metamorfogenními. · Úvod do petrografie a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Horniny magmatické – vznik vyvřelých hornin a jejich rozdělení, diferenciace magmatu, minerály magmatických hornin, charakteristické struktury a textury vyvřelých hornin. · Horniny magmatické – základy chemické a mineralogické klasifikace vyvřelých hornin, charakteristika základních druhů vyvřelých hornin, jejich výskyt a praktické použití. · Horniny sedimentární - základní procesy vzniku sedimentárních hornin (zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze), struktury a textury sedimentů, horninotvorné složky sedimentů. · Horniny sedimentární – principy klasifikace klastických i cementačních sedimentů, systém sedimentů, charakteristika základních druhů klastických i cementačních sedimentárních hornin, jejich výskyt a praktické použití. · Horniny metamorfované - vznik metamorfovaných hornin, fyzikální a chemické faktory metamorfózy, druhy metamorfózy. Základní struktury a textury metamorfitů. Horninotvorné minerály metamofitů. Přehled nejdůležitějších regionálně i kontaktně metamorfovaných hornin, jejich výskyt a praktické použití. Migmatity – vznik a základní rozdělení.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner