541-0029/10 – Geology (G)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
GRY20 doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
IDE71 Ing. David Ides
JEL73 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
KRA03 Ing. Lucie Měchová, Ph.D.
NAV086 Ing. Lenka Navrátilová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to: - teach students to recognize the basic types of minerals and rocks; - adoption of essential features of structure and development of the Earth; - understanding of the geological cycle; - understanding the basic principles of the endogenous and exogenous geological processes.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Introduction to geology, the role of geology in civil engineering. Rock forming minerals. Igneous rock structure, basic types of plutonic rocks. Sedimentary rocks. Metamorphic rocks. Rocks in civil engineering. Layer, strata. Structural geology. Deformations. Tectonic structures. Earthquakes. Exogenetic dynamics. Weathering products. Slope movements. Basic hydrogeology. Regional geology of Czech Republic.

Compulsory literature:

GROTZINGER J. et al.: Understanding Earth, 5th edition, W.H. Freeman and Company.2007 PARK, G.: Introducing Geology. 2018, Dunedin Academic Press. TARBUCK, E.J., F. K. LUTGENS, D. G. TASA: Earth: An Introduction to Physical Geology. 2016, Pearson. FLECHTER, C.: Physical Geology: The Science of Earth. 2014, Willey.

Recommended literature:

MARSCHALKO, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005. PLUMMER, C. C., MCGEARY, D., CARLSON, D. H.: Physical Geology. McGraw Hill, Boston, 2005. SPENCER E.W. Geologic Maps: A Practical Guide to Preparation and Interpretation. 221p., Waveland Press, Inc.; 3 edition. 2017. MALEY T. Field Geology Illustrated. Mineral Land Publications; Second Edition edition, 2005, 704 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: Geologie, její discipliny, pracovní metody. Planeta Země - pozice v rámci sluneční soustavy, její složení - zemská kůra, plášť atd. Základní principy teorie litosferických desek. Mineralogie - základní krystalografické discipliny, fyzikální krystalografie. Systématická mineralogie - základní principy klasifikace minerálů. Horninotvorné minerály, klasifikace a jejich význam Magmatismus, klasifikace vyvřelých hornin, hlubinné, žilné a výlevné magmatity - tvary těles magmatických hornin a jejich klasifikace. Sedimentární horniny - klasifikace klastických a cementačních sedimentů. Sedimentární prostředí. Vulkanoklastické horniny. Metamorfóza a její typy, metamorfované horniny. Vrstva, souvrství, základní stratigrafické zákony. Strukturní geologie. Deformace. Spojité tektonické struktury (vrásy, vrásové systémy, klasifikace) Nespojité deformační struktury - pukliny, zlomy, kliváž. Zemětřesení - příčiny, intenzita, registrace. Exogenní dynamika, předmět zájmu, formování reliéfu Země - základy strukturní geomorfologie. Zvětrávání, typy a produkty zvětrávacího procesu, praktický význam. Podzemní voda - klasifikace vod, koloběh vody v přírodě, prameny. Svahové gravitační pohyby, příčiny - geologické struktury "příznivé" pro vznik svahových pohybů, důsledky. Základy regionální geologie České republiky Cvičení: Mineralogický systém, praktická cvičení - základní minerály Mineralogický systém (pokračování) Magmatické horniny - praktická cvičení Magmatické horniny - praktická cvičení (pokračování) Sedimentární horniny - praktická cvičení Metamorfované horniny - praktická cvičení Základy strukturní geologie, geologický kompas Mocnost vrstvy, příklady na výpočet pravé mocnosti Projevy vrásové a zlomové stavby (demonstace na blokdiagramech). Základní úlohy související s řešením zlomové stavby a jejich projevů v geologických mapách Geologická mapa - typy geologických map (demonstrace a praktická cvičení), Konstrukce geologických řezů, demostrace oblastí s různou geologickou stavbou Konstrukce geologických řezů (pokračování)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.