541-0029/11 – Geology (G)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to: - teach students to recognize the basic types of minerals and rocks; - adoption of essential features of structure and development of the Earth; - understanding of the geological cycle; - understanding the basic principles of the endogenous and exogenous geological processes.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Introduction to geology, the role of geology in civil engineering. Rock forming minerals. Igneous rock structure, basic types of plutonic rocks. Sedimentary rocks. Metamorphic rocks. Rocks in civil engineering. Layer, strata. Structural geology. Deformations. Tectonic structures. Earthquakes. Exogenetic dynamics. Weathering products. Slope movements. Basic hydrogeology. Regional geology of Czech Republic.

Compulsory literature:

GROTZINGER J. et al.: Understanding Earth, 5th edition, W.H. Freeman and Company.2007 PARK, G.: Introducing Geology. 2018, Dunedin Academic Press. TARBUCK, E.J., F. K. LUTGENS, D. G. TASA: Earth: An Introduction to Physical Geology. 2016, Pearson. FLECHTER, C.: Physical Geology: The Science of Earth. 2014, Willey.

Recommended literature:

MARSCHALKO, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005. PLUMMER, C. C., MCGEARY, D., CARLSON, D. H.: Physical Geology. McGraw Hill, Boston, 2005. SPENCER E.W. Geologic Maps: A Practical Guide to Preparation and Interpretation. 221p., Waveland Press, Inc.; 3 edition. 2017. MALEY T. Field Geology Illustrated. Mineral Land Publications; Second Edition edition, 2005, 704 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do mineralogie - základní pojmy v mineralogii a krystalografii. Vznik a vlastnosti krystalických látek. Morfologická krystalografie - souměrnost krystalů, krystalografické soustavy, vyjadřování souměrnosti krystalů, jednoduché krystalové tvary. Reálné krystaly. 2.Základy fyzikální a chemické krystalografie. Nejdůležitější fyzikální vlastnosti minerálů důležité pro jejich makroskopické určování. 3.Systematická mineralogie: prvky, sulfidy, halovce, oxidy, karbonáty, sulfáty, fosfáty a podobné sloučeniny – vybrané základní minerály uvedených skupin, jejich složení, vlastnosti, určování a význam . 4.Silikáty – princip krystalochemického rozdělení silikátů, hlavní zástupci - jejich vlastnosti, určování a význam. 5.Úvod a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Horniny magmatické – rozdělení, hlavní horninotvorné minerály, struktury a textury vyvřelých hornin, přehled základních vyvřelin. Magmatismus, tvary těles magmatických hornin. 6.Horniny sedimentární – rozdělení, hlavní horninotvorné minerály, struktury a textury sedimentárních hornin, přehled základních sedimentů. Základy sedimentologie. 7.Metamorfóza, typy metamorfózy. Horniny metamorfované – rozdělení, hlavní horninotvorné minerály, struktury a textury metamorfovaných hornin, přehled základních metamorfitů. 8.Zemské těleso, jeho vznik, vývoj. Stavba Země, typy zemské kůry, složení zemské kůry, litosferické desky. 9.Vrstva, souvrství, základní principy litostratigrafie. Mocnost a plošná stálost vrstev, technický význam, vrstevní sled, zákonitosti ve vrstevním sledu, vzájemný poměr souborů vrstev - konkordance, diskordance. Měření geologickým kompasem a zobrazování výsledků. 10.Sekundární struktury - flexury, vrásy, pukliny, kliváž, zlomy, příkrovová stavba, jejich klasifikace, obraz v geologických mapách a řezech a technický význam. 11.Exogenní dynamika : Zvětrávání, zvětralinový plášť. Působení tíže, svahové pohyby. Geologická činnost ledu a větru. Základy hydrogeologie - hydrogeologické vlastnosti hornin.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner