541-0029/12 – Geology (G)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to: - teach students to recognize the basic types of minerals and rocks; - adoption of essential features of structure and development of the Earth; - understanding of the geological cycle; - understanding the basic principles of the endogenous and exogenous geological processes.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Introduction to geology, the role of geology in civil engineering. Rock forming minerals. Igneous rock structure, basic types of plutonic rocks. Sedimentary rocks. Metamorphic rocks. Rocks in civil engineering. Layer, strata. Structural geology. Deformations. Tectonic structures. Earthquakes. Exogenetic dynamics. Weathering products. Slope movements. Basic hydrogeology. Regional geology of Czech Republic.

Compulsory literature:

1. Plummer C. C., McGeary D., Carlson D. H.: Physical Geology, McGraw Hill, Boston, 2005. 2. Waltham, T.: Foundations of engineering geology, Spon Press, 2009.

Recommended literature:

1. Grotzinger, J., Jordan, T.H., Press, F. and Siever, R.: Understanding Earth. W. H. Freeman and Company, New York, 2007. 2. Marschalko, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005. 3. Plummer, C. C., McGeary, D., Carlson, D. H.: Physical Geology. McGraw Hill, Boston, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do mineralogie - základní pojmy v mineralogii a krystalografii. Vznik a vlastnosti krystalických látek. Základy morfologické krystalografie - souměrnost krystalů, krystalografické soustavy. Nejdůležitější fyzikální vlastnosti minerálů důležité pro jejich makroskopické určování. 2. Geneze minerálů. Základní principy klasifikace minerálů. Systematická mineralogie: prvky, sulfidy, halovce, oxidy, karbonáty, sulfáty, fosfáty a podobné sloučeniny – vybrané základní minerály uvedených skupin, jejich složení, vlastnosti, určování a význam. 3. Silikáty – princip krystalochemického rozdělení silikátů, hlavní zástupci - jejich vlastnosti, určování a význam. 4. Úvod a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Horniny magmatické – rozdělení, struktury a textury vyvřelých hornin, přehled základních vyvřelin. 5. Horniny sedimentární – rozdělení, hlavní horninotvorné minerály, struktury a textury sedimentárních hornin, přehled základních sedimentů. Základy sedimentologie. 6. Metamorfóza, typy metamorfózy. Horniny metamorfované – rozdělení, hlavní horninotvorné minerály, struktury a textury metamorfovaných hornin, přehled základních metamorfitů. 7. Magmatismus, tvary těles magmatických hornin 8. Vrstva, souvrství, základní principy litostratigrafie. Mocnost a plošná stálost vrstev, technický význam, vrstevní sled, zákonitosti ve vrstevním sledu, vzájemný poměr souborů vrstev - konkordance, diskordance. Měření geologickým kompasem a zobrazování výsledků. 9. Sekundární struktury - flexury, vrásy, pukliny, kliváž, zlomy, příkrovová stavba, jejich klasifikace, obraz v geologických mapách a řezech a technický význam. 10. Exogenní dynamika: Zvětrávání, zvětralinový plášť. Působení tíže, svahové pohyby. Geologická činnost ledu a větru. 11. Hydrosféra. Geologická činnost dešťové vody, řek, jezer, moří. 12. Podzemní voda, krasové jevy, prameny. 13. Čas v geologii, základy stratigrafie. Základní rysy geologického vývoje Českého masívu a karpatské soustavy, základy regionálně geologického členění Českého masívu a Vnějších Karpat.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner