541-0030/01 – Voda v krajině (VK)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty s problematikou výskytu a oběhu vody v krajině, jakož i interakce vdoní složky s ostatními krajinnými procesy a systémy. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů, jejich mechanismů, včetně role jednotlivých složek krajinné struktury v problematice výskytu a oběhu vody v krajině. Zároveň jde o vytvoření celostního pohledu na procesy a jevy odehrávající se ve krajinné sféře, v jejich vzájemném propojení a souvislostech. Pochopení interakce jednotlivých složek a systémů krajinné sféry v aplikační sféře umožňuje kvalifikovaný odhad jejich stavu, rizik a případného dalšího vývoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Voda v krajině, hydrologické cykly a hydrologická bilance. Krajinná sféra a její struktura. Vodní útvary, jejich klasifikace a jejich dynamika. Malé vodní toky, malé vodní nádrže. Hydropedologie, hydrologická transformace v půdních komplexech. Hydromeliorace. Prvky krajinného pokryvu a využití půdy a jejich vliv na odtokové poměry území. Eroze půdy, možnosti stanovení a modelování. Úpravy toků a hrazení bystřin. Voda jako základní prvek ekologie krajiny. Revitalizace, územní systémy ekologické stability (ÚSES). Základy ekologie vodních útvarů. Studium vodních biotopů za využití indikátorových, lesnicko-typologických a geobiocenologických postupů. Odezva hydrologických systémů na změny prostředí. Přehled rámcové legislativy v ochraně vod a krajiny.

Povinná literatura:

BRÁZDIL, R. ET AL. (2005): Historické a současné povodně v České republice. Brno – Praha, Masarykova Univerzita a Český hydrometeorologický ústav, 369 s. HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. JANEČEK et al. (1999): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha, nakladatelství ISV, 202 s. KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s. KENDER, J. ed. (2004): Voda v krajině. Praha, Consult, 207 s. ŠTĚRBA, O. a kol. (2008): Říční krajina a její ekosystémy. Nakladatelství UP, Olomouc. 400 s. ISBN: 978-80-244-2203-9 VÁŠKA, J.et al. (2000): Hydromeliorace. Praha, ČKAIT, 220 s.

Doporučená literatura:

BUČEK, A., LACINA, J., (2002): Geobiocenologie II. Skriptum, Brno, MZLU, 249 s. HOLÝ, M. (1194): Eroze a životní prostředí. Praha, ČVUT, 383 s. KENDER, J. (ED.) (2000): Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny. Praha, Enigma & MŽP. 220 s. KRÁLOVÁ, H. (ED.) (2001): Řeky pro život. Revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Brno, ZO ČSOP Veronica. 440 s. LELLÁK, J., KUBÍČEK, F. (1991): Hydrobiologie. Praha, Karolinum, 260 s. ŠTĚRBA, O. et al. (2008): Říční krajina a její ekosystémy. Olomouc, PřF UP. 391 s. ISBN: 978-80-244-2203-9 TLAPÁK, V, HERYNEK, J (2001): Úpravy vodních toků a hrazení bystřin.Skriptum. Brno, MZLU, 150 s. TLAPÁK, V, HERYNEK, J (2002): Malé vodní nádrže. Skriptum. Brno, MZLU, 200 s. ŠLEZINGR, M. (2005): Stabilizace říčních ekosystémů. Brno, CERM, 353 s. VÁLEK, Z. (1977): Lesní dřeviny jako vodohospodářský a protierozní činitel. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1977. 203 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Voda v krajině, hydrologické cykly a hydrologická bilance. Krajinná sféra a její struktura. Vodní útvary, jejich klasifikace a jejich dynamika. Malé vodní toky, malé vodní nádrže. Hydropedologie, hydrologická transformace v půdních komplexech. Hydromeliorace. Prvky krajinného pokryvu a využití půdy a jejich vliv na odtokové poměry území. Eroze půdy, možnosti stanovení a modelování. Úpravy toků a hrazení bystřin. Voda jako základní prvek ekologie krajiny. Revitalizace, územní systémy ekologické stability (ÚSES). Základy ekologie vodních útvarů. Studium vodních biotopů za využití indikátorových, lesnicko-typologických a geobiocenologických postupů. Odezva hydrologických systémů na změny prostředí. Přehled rámcové legislativy v ochraně vod a krajiny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku