541-0034/07 – Strukturní geologie (SG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení základních principů strukturní analýzy a strukturně-tektonické analýzy a to jak v teoretické, tak praktické rovině.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Strukturní geologie studuje horniny a zemské těleso z hlediska struktur, které jeví systematičnost nebo zákonitost vzhledem k jistým deformačním mechanismům a geologickým procesům. Tato disciplína se snaží myšlenkově propojit vznik struktur nejrůznějších měřítek. Hlavním cílem strukturní geologie je na základě současných geometrických vztahů struktur v hornině popsat její deformační historii a dále napěťové pole, které deformaci s danou geometrií způsobilo. V konkrétních případech je cílem vztáhnout historické variace lokálního napěťového pole na dané lokalitě k deformačním, resp. napěťovým vzorcům regionálního měřítka.

Povinná literatura:

CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha (1983). KUMPERA, O. a kol.: Všeobecná geologie, SNTL Praha (1988). JAROŠ, J., VACHTL, J.: Strukturní geologie, ACADEMIA Praha (1992). PLUIJM van der B.A. and MARSHAK S.: Earth Structure: An Intudaction to Structural Geology and Tectonics, WCB/McGraw-Hill. (1997).

Doporučená literatura:

CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha (1983). PRICE N. J. and COSGROVE J. W. : Analysis of geological struktures, Cambridge Univ. Press, Cambridge. (1990). DAVIS G. H.: Structural geology of rocks and regions, John Wiley and Sons, New York. (1984). GROSHONG R.H. jr.: 3-D Structural Geology, Springer (2006).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ovládá na odpovídající úrovni mineralogii, petrografii a všeobecnou geologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní principy strukturní geologie - analýza geologických struktur. Deskriptivní, dynamická a kinematická analýza 2. Primární a atektonické struktury (primární sedimentární struktury a jejich využití ve strukturní analýze) 3. Diapirové struktury a gravitační struktury pasivních okrajů kontinentů 4. Primární struktury magmatitů, impaktní struktury 5. Síla, napětí, deformace - analýza přetvoření 6. Reologické vlastnosti hornin a zemské kůry 7. Křehká (nespojitá) deformace, pukliny a zlomy- klasifikace, geneze, vztah k ostatním deformacím 8. Duktilní (spojitá) deformace vrásy a vrásové systémy, flexury - mechanismy vrásnění, geometrická a kinematická klasifikace vrás 9. Kliváž, metamorfní foliace, duktilní střižné zóny, S-C mylonity - tektonity, kinematické indikátory 10. Tektonika a deformace regionů (struktury Země a desková tektonika) 11. Extenzní tektonika divergentních zón 12. Konvergence a kolizní tektonika. Akreční klíny - geneze a mechanismy deformace. Příkrovová stavba. Balancované profily. 13. Vrásovo-příkrovové pásemné orogeny. Příkrovová stavba - geneze, typy příkrovů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na cvičení, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: správné vypracování a odevzdání zadaných úkolů, účast na konzultacích, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering LG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní