541-0037/01 – Regionální geologie (RG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY20 doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
JEL73 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Regionální geologie je odpovídající poznání geologického vývoje a regionálně geologických poměru na území České republiky, tj. Českého masivu a Západních Karpat. V případě zahraničních studentů jsou podle země původu operativně připraveny podklady pro odpovídající území jejich země.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy - regionální členění Českého masívu, Moldanubikum, Kutnohorsko-svratecká oblast, Středočeská oblast (Bohemikum), Barrandienské paleozoikum, Krušnohorské krystalinikum, Lugikum, Orlicko-sněžnické krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika), Moravskoslezská oblast, Brunovistulikum, Paleozoikum moravskoslezské oblasti, Permokarbonské pánve Českého masívu, Platformní vývoj Českého masívu, Česká křídová pánev, Český masív v terciéru, Kvarterní vývoj Českého masívu, Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň.

Povinná literatura:

Multimediální učební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm CHLUPÁČ I. A KOL.: Geologická minulost České republiky, Academia Praha, 2002. MÍSAŘ, J.: Regionální geologie ČSSR I. - Český masiv, SNTL Praha, 1983. MIŠÍK a kol.: Stratigrafická a historická geologia, SPN Bratislava, 1985. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993.

Doporučená literatura:

CHÁB et al.: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu., ČGS Praha, 2008. KUMPERA, O., VAŠÍČEK, Z.: Základy historické geologie a paleontologie, SNTL Praha, 1988. MIŠÍK a kol.: Stratigrafická a historická geologia, SPN Bratislava, 1985. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy. Moldanubická oblast.Kutnohorsko-svratecká oblast. Středočeská oblast (Bohemikum). Sasko- durynská oblast Českého masívu. Lužická oblast (krkonošsko-jizerské krystalinikum, orlicko-sněžnické krystalinikum včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika). Moravskoslezská oblast (Brunovistulikum, paleozoikum moravskoslezské oblasti). Permokarbonské pánve Českého masívu. Platformní vývoj Českého masívu. Vývoj Českého masívu v terciéru. Kvartérní vývoj Českého masívu.Vztah Českého masívu a alpsko- karpatského orogénu (jihovýchodní "svahy" Českého masívu). Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň. Cvičení: Studium horninového materiálu jednotlivých dílčích jednotek Českého masivu a Západních Karpat, Konstrukce geologických řezů na podkladě generelní geologické mapy České republiku 1 : 200000. Studium regionálně geologických publikací podle zadání cvičícího pedagoga a zpracování seminární práce na zadané regionálně geologické téma Resp.: Projekt, Seminář, praxe, Exkurze, Terénní cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku