541-0037/01 – Regional Geology (RG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRY20 doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
JEL73 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the Regional Geology is to understand geological development and geological properties on the territory of Czech Republic. For the foreing students there are individually prepared study material according to country of their origin.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Position of Bohemian massif in framework of Variscan Europe, Moldanubian, Saxothuringian area, Kutna Hora – Svratka region, Bohemicum, Palaeozoic of the Barrandian, Lugicum, Moravosilesian area, Brunovistulian, Permocarboniferous basins, Upper Cretaceous basin, Terciary development of the Bohemian massif, Quarternary of the Bohemian massif, mutual relations of the Bohemian massif and West Carpathians, Outher Carpathians Belt.

Compulsory literature:

CHÁB et al.: Outline of the Geology of the Bohemian Massif: the Basement Rocks and their Carboniferous and Permian Cover., ČGS Praha, 2010. Regional literature depends on territory foreign students are comming from. COMMISSION, R.: Regional gelogical subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. J. Czech Geol. Soc., 1994. 39(1): 127-144. DALLMEYER R.D., FRANKE W., WEBER K. (eds): Pre-Permian geology of central and eastern Europe. Springer. Berlin, 1995.

Recommended literature:

CHÁB et al.: Outline of the Geology of the Bohemian Massif: the Basement Rocks and their Carboniferous and Permian Cover., ČGS Praha, 2010. Regional literature depends on territory foreign students are comming from. COMMISSION, R.: Regional gelogical subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. J. Czech Geol. Soc., 1994. 39(1): 127-144. DALLMEYER R.D., FRANKE W., WEBER K. (eds): Pre-Permian geology of central and eastern Europe. Springer. Berlin, 1995.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy. Moldanubická oblast.Kutnohorsko-svratecká oblast. Středočeská oblast (Bohemikum). Sasko- durynská oblast Českého masívu. Lužická oblast (krkonošsko-jizerské krystalinikum, orlicko-sněžnické krystalinikum včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika). Moravskoslezská oblast (Brunovistulikum, paleozoikum moravskoslezské oblasti). Permokarbonské pánve Českého masívu. Platformní vývoj Českého masívu. Vývoj Českého masívu v terciéru. Kvartérní vývoj Českého masívu.Vztah Českého masívu a alpsko- karpatského orogénu (jihovýchodní "svahy" Českého masívu). Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň. Cvičení: Studium horninového materiálu jednotlivých dílčích jednotek Českého masivu a Západních Karpat, Konstrukce geologických řezů na podkladě generelní geologické mapy České republiku 1 : 200000. Studium regionálně geologických publikací podle zadání cvičícího pedagoga a zpracování seminární práce na zadané regionálně geologické téma Resp.: Projekt, Seminář, praxe, Exkurze, Terénní cvičení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner