541-0037/04 – Regionální geologie (RG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY20 doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Regionální geologie je odpovídající poznání geologického vývoje a regionálně geologických poměru na území České republiky, tj. Českého masivu a Západních Karpat. V případě zahraničních studentů jsou podle země původu operativně připraveny podklady pro odpovídající území jejich země.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy - regionální členění Českého masívu, Moldanubikum, Kutnohorsko-svratecká oblast, Středočeská oblast (Bohemikum), Barrandienské paleozoikum, Krušnohorské krystalinikum, Lugikum, Orlicko-sněžnické krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika), Moravskoslezská oblast, Brunovistulikum, Paleozoikum moravskoslezské oblasti, Permokarbonské pánve Českého masívu, Platformní vývoj Českého masívu, Česká křídová pánev, Český masív v terciéru, Kvarterní vývoj Českého masívu, Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň.

Povinná literatura:

Multimediální učební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm CHLUPÁČ I. A KOL.: Geologická minulost České republiky, Academia Praha, 2002. MÍSAŘ, J.: Regionální geologie ČSSR I. - Český masiv, SNTL Praha, 1983. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993. CHÁB et al.: Outline of the Geology of the Bohemian Massif: the Basement Rocks and their Carboniferous and Permian Cover., ČGS Praha, 2010.

Doporučená literatura:

DALLMEYER R.D., FRANKE W., WEBER K. (eds): Pre-Permian geology of central and eastern Europe. Springer. Berlin, 1995. CHÁB et al.: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu., ČGS Praha, 2008. KUMPERA, O., VAŠÍČEK, Z.: Základy historické geologie a paleontologie, SNTL Praha, 1988. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy, regionální členění Českého masívu. 2. Moldanubikum - celková charakteristika, členění, litostratigrafický a metamorfní vývoj, magmatismus. 3. Kutnohorsko-svratecká oblast - celková charakteristika, vztah k sousedním jednotkám, litostratigrafický a metamorfní vývoj, magmatismus. 4. Středočeská oblast (Bohemikum) - vymezení, členění a celková charakteristika, barrandienské proterozoikum - litostratigrafie, metamorfní a tektonický vývoj, magmatismus. Barrandienské paleozoikum, paleozoikum chrudimské a paleozoikum metamorfních ostrovů, srovnání s vývojem paleozoika Barrandienu. 5. Krušnohorské krystalinikum - litostratigrafie, metamorfóza, magmatismus. 6. Lugikum - vymezení a celková charakteristika, vnitřní členění, krkonošsko- jizerské krystalinikum - litostratigrafie, metamorfní a magmatický vývoj. Orlicko-kladské krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika) - vymezení, celkový vývoj, vztah k sousedním jednotkám. 7. Moravskoslezská oblast - celková charakteristika, členění a hlavní rysy vývoje, moravikum a silezikum - litostratigrafie, metamorfní a tektonický vývoj. Brunovistulikum - geotektonická pozice, celková charakteristika včetně zakryté části. 8. Paleozoikum moravskoslezské oblasti - celková charakteristika, litostratigrafie, metamorfě-tektonický vývoj a magmatismus. 9. Permokarbonské pánve Českého masívu - příčiny jejich vývoje, pozice, členění a celková charakteristika, litostratigrafie. 10. Platformní vývoj Českého masívu - příčiny a celková charakteristika vývoje. Česká křídová tabule - litostratigrafie, členění. 11. Vývoj Českého masívu v terciéru - celková charakteristika, vymezení sedimentačních pánví (podkrušnohorské pánve) a charakteristika sedimentárního a vulkanického vývoje. 12. Kvarterní vývoj Českého masívu. 13. Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu (jihovýchodní svahy Českého masívu), základní rysy vývoje a členění Západních Karpat. 14. Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň - celková charakteristika vývoje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku