541-0037/08 – Regionální geologie (RG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Regionální geologie je odpovídající poznání geologického vývoje a regionálně geologických poměru na území České republiky, tj. Českého masivu a Západních Karpat. V případě zahraničních studentů jsou podle země původu operativně připraveny podklady pro odpovídající území jejich země.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy - regionální členění Českého masívu, Moldanubikum, Kutnohorsko-svratecká oblast, Středočeská oblast (Bohemikum), Barrandienské paleozoikum, Krušnohorské krystalinikum, Lugikum, Orlicko-sněžnické krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika), Moravskoslezská oblast, Brunovistulikum, Paleozoikum moravskoslezské oblasti, Permokarbonské pánve Českého masívu, Platformní vývoj Českého masívu, Česká křídová pánev, Český masív v terciéru, Kvarterní vývoj Českého masívu, Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň.

Povinná literatura:

Multimediální učební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm CHLUPÁČ I. A KOL.: Geologická minulost České republiky, Academia Praha, 2002. MÍSAŘ, J.: Regionální geologie ČSSR I. - Český masiv, SNTL Praha, 1983. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993. CHÁB et al.: Outline of the Geology of the Bohemian Massif: the Basement Rocks and their Carboniferous and Permian Cover., ČGS Praha, 2010.

Doporučená literatura:

DALLMEYER R.D., FRANKE W., WEBER K. (eds): Pre-Permian geology of central and eastern Europe. Springer. Berlin, 1995. CHÁB et al.: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu., ČGS Praha, 2008. KUMPERA, O., VAŠÍČEK, Z.: Základy historické geologie a paleontologie, SNTL Praha, 1988. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V seminářích (cvičeních) je vyžadována příprava a prezentace seminární práce na zadané regionálně geologické téma. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ovládá na odpovídající úrovni mineralogii, petrografii a všeobecnou geologii, stratigrafickou a historickou geologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy, regionální členění Českého masívu. 2. Moldanubikum - celková charakteristika, členění, litostratigrafický a metamorfní vývoj, magmatismus. 3. Kutnohorsko-svratecká oblast - celková charakteristika, vztah k sousedním jednotkám, litostratigrafický a metamorfní vývoj, magmatismus. 4. Středočeská oblast (Bohemikum) - vymezení, členění a celková charakteristika, barrandienské proterozoikum - litostratigrafie, metamorfní a tektonický vývoj, magmatismus. Barrandienské paleozoikum, paleozoikum chrudimské a paleozoikum metamorfních ostrovů, srovnání s vývojem paleozoika Barrandienu. 5. Krušnohorské krystalinikum - litostratigrafie, metamorfóza, magmatismus. 6. Lugikum - vymezení a celková charakteristika, vnitřní členění, krkonošsko-jizerské krystalinikum - litostratigrafie, metamorfní a magmatický vývoj. Orlicko-kladské krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika) - vymezení, celkový vývoj, vztah k sousedním jednotkám. 7. Moravskoslezská oblast - celková charakteristika, členění a hlavní rysy vývoje, moravikum a silezikum - litostratigrafie, metamorfní a tektonický vývoj. Brunovistulikum - geotektonická pozice, celková charakteristika včetně zakryté části. 8. Paleozoikum moravskoslezské oblasti - celková charakteristika, litostratigrafie, metamorfě-tektonický vývoj a magmatismus. 9. Permokarbonské pánve Českého masívu - příčiny jejich vývoje, pozice, členění a celková charakteristika, litostratigrafie. 10. Platformní vývoj Českého masívu - příčiny a celková charakteristika vývoje. Česká křídová tabule - litostratigrafie, členění. 11. Vývoj Českého masívu v terciéru - celková charakteristika, vymezení sedimentačních pánví (podkrušnohorské pánve) a charakteristika sedimentárního a vulkanického vývoje. 12. Kvarterní vývoj Českého masívu. 13. Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu (jihovýchodní svahy Českého masívu), základní rysy vývoje a členění Západních Karpat. 14. Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň - celková charakteristika vývoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Povinná účast na cvičeních v rozsahu 65%. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie OG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.