541-0048/02 – Projektování hydrogeologického průzkumu (PHGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jímací objekty jsou jedním z druhů staveb, které si pořizují nejen organizace zajišťující dodávku vody pro obyvatelstvo, ale i další zájemci o využívání vlastního zdroje podzemní vody jak pro účely podnikatelské, tak pro účely soukromé. S technickým rozvojem se především studny vrtané (trubní) stávají cenově dostupnějšími a se stoupající cenou vodného se doba návratnosti vložených investic významně zkracuje. To vede k expansi studnařských firem, a přestože se stavební a vodní právo za posledních několik let posunulo směrem k udržitelnému využívání vodních zdrojů, v praxi stále dost často dochází nejen k porušování právních předpisů při umisťování studen, při jejich projekci a realizaci, ale i k významným a často i k nevratným zásahům do vodního režimu krajiny. Cílem předmětu je seznámit studenty s projektováním jímacích objektů jakožto vodních děl, kde musí být na daném území dostatečně známy geologické a hydrogeologické poměry minimálně do hloubkové úrovně uvažovaného díla, tj. musí být k dispozici dostatečně podrobné údaje především o přirozené hydrogeologické stratifikaci horninového prostředí, o geometrických parametrech a hydrofyzikálních vlastnostech jednotlivých kolektorů a izolátorů a dále o tlakových poměrech podzemní vody vázané na jednotlivé zvodněné kolektory.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Dlouholetá praxe v projektování hydrogeologických objektů ukazuje na souběžnou existenci dvou možných přístupů k řešení projekce a provádění jímacích objektů. Tím prvním je klasický způsob, tzn., že objekt se projektuje a vybuduje jako průzkumné hydrogeologické dílo v intencích zákona č. 62/1988 Sb. Po ověření vydatnosti tohoto díla a jakosti vody v něm, pokud je využití průzkumného objektu možné, se objekt upraví na vodní dílo postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., resp. vodního zákona. Pokud plánovaný jímací objekt hloubený v první fázi jako průzkumné dílo nemůže být využito jako vodní dílo, musí být ve smyslu geologických předpisů likvidována případně zabezpečen tak, aby výsledky geologických prací nebyly znehodnoceny a aby bylo zamezeno narušení režimu podzemních vod. Druhým typem řešení je přímá projekce a provádění jímacího objektu jako vodního díla v intencích stavebního, resp. vodního zákona. Důležitá pro volbu správného postupu je tedy míra znalosti místních geologických a hydrogeologických poměrů, k čemuž slouží institut hydrogeologického průzkumu. Pouze při znalostech relevantních hydrogeologických údajů je možné projektovat jímací objekt přímo jako vodní dílo, neboť míra rizika propojení jednotlivých zvodní a nežádoucího ovlivnění místních vodních poměrů bude při odpovídající konstrukci vodního díla akceptovatelně nízká. Pokud potřebné údaje k dispozici nejsou, je třeba před zpracováním projektu vrtané studny jako vodního díla provést podrobný hydrogeologický průzkum. Tyto práce zpravidla zahrnují nejen vrtnou sondáž, ale i soubor doprovodných prací jako jsou čerpací zkoušky, režimní měření hladiny podzemní vody, laboratorní analýzy, apod.

Povinná literatura:

MISSTEAR, B.; BANKS, D.; CLARK, L.: Water Wells and Boreholes (2nd Edition). John Wiley & Sons, 2017. ISBN: 978-1-118-95170-5 ŠEDA, S.: Hydrogeologický průzkum jako první fáze prací na nových jímacích objektech podzemní vody a role hydrogeologa při jejich stavbě, údržbě nebo obnově. ČAH, 2018. ŠEDA, S.: Metodické doporučení ČAH č. 1/2013 k projektování a provádění vrtaných (trubních) studen v intencích současného vodního a stavebního práva. Vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.

Doporučená literatura:

HRKAL, Z.: Voda včera, dnes a zítra. Mladá fronta a.s., Praha, 2018. ISBN: 978-80-204-4989-4 KLEMPA, M.; ŠANCER, J.; MALIŠ, J.; ZUBÍČEK, V.: Technické průzkumné a vrtné práce – Vrty pro hydrogeologické účely, vrtné práce v inženýrské geologii a geotechnice, vrtné práce ve stavebnictví. Marionetti Press, Ostrava, 2019. ISBN: 978-80-905737-2-7 KRÁSNÝ, J.: Podzemní vody České republiky: regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012. ISBN: 978-80-7075-797-0 TODD, D. K.: Groundwater Hydrology 2sc Edition. Wiley, USA, 2006. ISBN: 9788126508365

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Členění průzkumných geologických prací 2. Inženýrskogeologický, geochemický a geofyzikální průzkum 3. Členění hydrogeologického průzkumu 4. Jímací objekty 5. Průzkum geologických činitelů ovlivňující životní prostředí 6. Historický vývoj projekce a budování studen, legislativní zakotvení 7. Postup při vyhodnocování zásob podzemních vod 8. Projektování geologických prací – postup při projektování 9. Obsah projektu geologických prací 10. Zahájení a provádění geologických prací 11. Vyhodnocování výsledků geologických prací 12. Obsah závěrečné zprávy 13. Osoby oprávněné k provádění průzkumných prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní