541-0052/03 – Modelování geologických objektů (MGO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit posluchače s vybranými matematickými postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia i v praxi. Poskytuje základy k dovednosti algoritmizovat vybrané úlohy s následnou programovou realizací jazykem VBA v prostředí MS Excel. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty vybraných numerických metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. Důležitou součástí výkladu je také algoritmická implementace vybraných základních numerických metod. Druhá část předmětu se zabývá metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Studenti se seznámí se základními metodami získávání a analýzy geodat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá vybranými matematickými postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií. Poskytuje základy k dovednosti algoritmizovat úlohy s následnou programovou realizací jazykem VBA v prostředí MS Excel. Zabývá se metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, studiem charakteru statistické distribuce geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů a principy grafického modelování geoobjektů.

Povinná literatura:

BOHÁČ, Z., ČASTOVÁ, N.: Základní numerické metody. VŠB-TU Ostrava, 1997, 2004. ČERNÝ, J.: Excel 2000, 2002, 2003, záznam úprava a programování maker, Grada 2004. JEŽEK, J.: Geostatistika a prostorová interpolace. Karolinum, 2015. WEBSTER, R., OLIVER, M. A.: Geostatistics for Environmental Scientists. 2nd ed. Statistics in practice. Wiley, 2007.

Doporučená literatura:

ŠŤASTNÝ, Z.: Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu. Computer Press, 1999. LAURENČÍK, M.: Programování v Excelu 2007 a 2010 - záznam, úprava a programování maker, Grada 2011. SCHEJBAL, C.: Úvod do geostatistiky. VŠB-TU Ostrava, 1996. ARMSTRONG, M.: Basic Linear Geostatistics. Berlin, Springer, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích a úspěšné absolvování písemných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - matematické postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií. 2. Algoritmus, algoritmizace úloh. 3. Makra Excelu jako programové jednotky Visual Basic. Jazyk VBA a jeho využití. 4. Základy programování – datové typy, identifikátory, konstanty, proměnné, příkazy, výrazy. Uživatelem definované funkce. 5. Vybrané základní numerické metody a jejich realizace v Excelu. 6. Metodologie matematického zpracování dat v geovědách. Základní vlastnosti přírodních objektů (smíšený charakter prostorové distribuce veličin, nehomogenita, anizotropie). 7. Principy modelování přírodních objektů (Modelování morfologie a vnitřních atributů. Modely deterministické, statistické, geostatistické, empirické. Koncepční modely. Datové modely. Matematicko-geologické modely). 8. Typy veličin, jejich vlastnosti a možnosti zpracování. 9. Etapy procesu analýzy geodat (sběr dat, předzpracování dat, průzkumová analýza dat, podrobná analýza, věcná interpretace a přijetí závěrů). 10. Průzkumová analýza geodat. Studium charakteru jejich statistické distribuce. 11. Základy geostatistiky (prostorová proměnná, strukturální analýza, krigování). 12. Interpolace funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů – využití pro gridování. 13. Typové úlohy zpracování geodat. 14. Principy grafického modelování geoobjektů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky pro absolvování předmětu Zápočet: - Vypracování a obhájení zadaných programů. Zkouška: - Úspěšné zvládnutí písemné části zkoušky. - Zodpovězení zadaných doplňujících otázek podle zveřejněného seznamu otázek. Účast na cvičeních: V maximální možné míře (minimálně pro seznámení se zadáními programů). Ostatní formou individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní