541-0055/01 – Technické kulturní památky (TKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s technickými kulturními památkami, které se nachází na území České republiky. Studenti mají získat znalosti, které jim umožní kategorizovat jednotlivé technické památky podle stupně jejich zachovalosti, v oblasti výzkumu, evidence a obnovy technických památek porovnat tento stupeň jejich zachovalosti, posoudit současný stav a při praktických cvičeních dokázat navrhnout metody možné obnovy. U památek hornického charakteru, které představují významnou část osnovy předmětu musí studenti umět popsat jejich původní funkční zařazení, vysvětlit pro jaké účely byly při hornické práci využívány. V rámci předmětu si studenti rozšíří svoje poznatky také o ostatní typy technických památek na našem území. Během cvičení vytvoří přehled technických památek na daném území České republiky, ve které zkompletují celý soubor technických památek, na základě analýzy tyto památky rozdělí do jednotlivých skupin a seřadí podle stupně jejich důležitosti a doplní jejich základní charakteristikou. Cílem takto koncipované výuky předmětu je naučit studenty posoudit význam informací získaných v průběhu studia tohoto předmětu, diferencovat mezi podstatnými a méně podstatnými, tyto umět shrnout, porovnat a vybrat z nich důležité a podstatné pro svou další profesi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Technické kulturní památky podává studentům přehled o technických památkách, nacházejících se na území České republiky. Obsahová náplň je sestavena tak, aby se nestal pouhým výčtem jednotlivých technických zajímavostí na území ČR. Proto je podstatná část osnovy věnována také problematice spojené s výzkumem, evidencí a využitím technických památek, je provedena kategorizace těchto památek. Hlavní pozornost je věnována především technickým památkám uhelného a rudného hornictví v ČR i dalším technickým památkám, které mají spojitost s hornickou činností a jejich vlivu na rozvoj cestovního ruchu zejména v průmyslových oblastech, na památky tohoto typu bohatých. V neposlední řadě je věnována pozornost také problematice technického muzejnictví a technickým muzeím, skanzenům hornictví, architektury, lidových tradic apod. (návaznost na předmět „Muzejnictví“). Významnou část osnovy předmětu tvoří kapitola věnovaná výjimečným památkám zapsaným na seznamu UNESCO a národním kulturním památkám, zejména pak těm, které mají charakter technických památek.

Povinná literatura:

BLÁHA, J.; JESENSKÝ, V.; MACEK, P.; RAZÍM, V.; SOMMER, J. J.; VESELÝ, J. (2005): Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, ISBN: 80-86516-18-0. GIRSA, V.; HOLEČEK, J.; JERIE, P.; MICHOINOVÁ, D. (2004): Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Národní památkový ústav, generální ředitelství, ISBN: 80-86234-36-3. PEK, T. (2009): Stavební památky. Specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu. Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-462-8.

Doporučená literatura:

KUČOVÁ, V., MATĚJ, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1. MATĚJ, M., KLÁT, J., KORBELÁŘOVÁ, I. (2009): Kulturní památky Ostravsko - karvinského revíru. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-52-3. VOJTAL, P. (2007): Technické kulturní památky, skripta Slezské univerzity v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení a přednáškách včetně vypracování kontrolních písemek a zápočtových testů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti v průběhu semestru zmapují vybraný kraj po stránce industriálního vývoje. Na základě takto získaných poznatků vytipují možné technické památky, zhodnotí současný stav a navrhnou jejich další rozvoj.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky památkové péče. 2. Definice a kategorizace technických památek. 3. Rozdělení technických památek podle oborů lidské činnosti. 4. Význam technických památek pro pochopení vývoje a úrovně techniky v různých obdobích našich dějin. 5. Problémy výzkumu, evidence a využití technických památek. 6. Obsahová náplň technických památek a jejich evidence. 7. Industriální architektura ve vztahu k technickým památkám. 8. Přehled nejznámějších muzeí techniky na našem území a ve světě – charakteristika. 9. Národní technické muzeum v Praze. 10. Technické památky související s rozvojem uhelného hornictví na našem území. 11. Technické památky související s rozvojem rudného hornictví na našem území. 12. Technické památky související s rozvojem železářství a hutnictví na našem území. 13. Technické památky související s rozvojem dopravy. 14. Ostatní technické památky - vodní díla, výroba skla, větrné a vodní mlýny, papírenství, tkalcovství, atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku