541-0055/01 – Technické kulturní památky (TKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s technickými kulturními památkami, které se nachází na území České republiky. Studenti mají získat znalosti, které jim umožní kategorizovat jednotlivé technické památky podle stupně jejich zachovalosti, v oblasti výzkumu, evidence a obnovy technických památek porovnat tento stupeň jejich zachovalosti, posoudit současný stav a při praktických cvičeních dokázat navrhnout metody možné obnovy. U památek hornického charakteru, které představují významnou část osnovy předmětu musí studenti umět popsat jejich původní funkční zařazení, vysvětlit pro jaké účely byly při hornické práci využívány. V rámci předmětu si studenti rozšíří svoje poznatky také o ostatní typy technických památek na našem území. Během cvičení vytvoří přehled technických památek na daném území České republiky, ve které zkompletují celý soubor technických památek, na základě analýzy tyto památky rozdělí do jednotlivých skupin a seřadí podle stupně jejich důležitosti a doplní jejich základní charakteristikou. Cílem takto koncipované výuky předmětu je naučit studenty posoudit význam informací získaných v průběhu studia tohoto předmětu, diferencovat mezi podstatnými a méně podstatnými, tyto umět shrnout, porovnat a vybrat z nich důležité a podstatné pro svou další profesi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Technické kulturní památky podává studentům přehled o technických památkách, nacházejících se na území České republiky. Obsahová náplň je sestavena tak, aby se nestal pouhým výčtem jednotlivých technických zajímavostí na území ČR. Proto je podstatná část osnovy věnována také problematice spojené s výzkumem, evidencí a využitím technických památek, je provedena kategorizace těchto památek. Hlavní pozornost je věnována především technickým památkám uhelného a rudného hornictví v ČR i dalším technickým památkám, které mají spojitost s hornickou činností a jejich vlivu na rozvoj cestovního ruchu zejména v průmyslových oblastech, na památky tohoto typu bohatých. V neposlední řadě je věnována pozornost také problematice technického muzejnictví a technickým muzeím, skanzenům hornictví, architektury, lidových tradic apod. (návaznost na předmět „Muzejnictví“). Významnou část osnovy předmětu tvoří kapitola věnovaná výjimečným památkám zapsaným na seznamu UNESCO a národním kulturním památkám, zejména pak těm, které mají charakter technických památek.

Povinná literatura:

BLÁHA, J.; JESENSKÝ, V.; MACEK, P.; RAZÍM, V.; SOMMER, J. J.; VESELÝ, J. (2005): Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, ISBN: 80-86516-18-0. GIRSA, V.; HOLEČEK, J.; JERIE, P.; MICHOINOVÁ, D. (2004): Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Národní památkový ústav, generální ředitelství, ISBN: 80-86234-36-3. KLEMPA, M.; et al. (2022): Geologicko-montánní dědictví v příhraniční oblasti Hornoslezské pánve - obrazový průvodce. Marionetti Press Ostrava, ISBN: 978-80-905737-3-4. PEK, T. (2009): Stavební památky. Specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu. Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-462-8.

Doporučená literatura:

KUČOVÁ, V., MATĚJ, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1. MATĚJ, M., KLÁT, J., KORBELÁŘOVÁ, I. (2009): Kulturní památky Ostravsko - karvinského revíru. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-52-3. VOJTAL, P. (2007): Technické kulturní památky, skripta Slezské univerzity v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení a přednáškách včetně vypracování kontrolních písemek a zápočtových testů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti v průběhu semestru zmapují vybraný kraj po stránce industriálního vývoje. Na základě takto získaných poznatků vytipují možné technické památky, zhodnotí současný stav a navrhnou jejich další rozvoj.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky památkové péče. 2. Definice a kategorizace technických památek. 3. Rozdělení technických památek podle oborů lidské činnosti. 4. Význam technických památek pro pochopení vývoje a úrovně techniky v různých obdobích našich dějin. 5. Problémy výzkumu, evidence a využití technických památek. 6. Obsahová náplň technických památek a jejich evidence. 7. Industriální architektura ve vztahu k technickým památkám. 8. Přehled nejznámějších muzeí techniky na našem území a ve světě – charakteristika. 9. Národní technické muzeum v Praze. 10. Technické památky související s rozvojem uhelného hornictví na našem území. 11. Technické památky související s rozvojem rudného hornictví na našem území. 12. Technické památky související s rozvojem železářství a hutnictví na našem území. 13. Technické památky související s rozvojem dopravy. 14. Ostatní technické památky - vodní díla, výroba skla, větrné a vodní mlýny, papírenství, tkalcovství, atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní