541-0061/01 – Environmental Geochemistry (GŽP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is development of capability and knowledge for assessing of antropogenic loads of individual components of environment on the basis of geochemical background.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course „Geochemistry of Environment“ is focused on geochemical processes and principles of migration of both chemical elements and organic pollutants in individual components of environment (water, soil, atmosphere) including anthropogennous processes – waste production.

Compulsory literature:

Siegel F.R. (2002): Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Sprineger-Verlag Berlin (1-200), ISBN-10: 3540420304 Sarkar D., Datta R., Hanningan R. (2007): Concepts and applications in environmental geochemistry. Elsevier, ISBN-13: 978-0-08-046522-7 Killops S., Killops V. (2004): An introduction to organic geochemistry. 1-408 p., Blackwell Science Ltd., 2rev edition Nelson E.: (2003): Principles of environmental geochemistry. 1-528p., Brooks Cole, ISBN-10: 0122290615 Appelo C.A.J. (2005): Geochemistry, groundwater and pollution. 1-649 p., Balkema, 2Rev Ed. edition, ISBN-10: 0415364280

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní geochemické principy migrace prvků v životním prostředí – endogenní a exogenní faktory. Geochemické pozadí a jeho význam pro posuzování kontaminace. 2. Výskyt přirozených anomálií v životním prostředí. Klarky. Mapy geochemické reaktivity hornin. 3. Těžké kovy v životním prostředí. 4. Perzistentní organické polutanty 5. Geochemie půd (fyzikálně chemické vlastnosti půd, granulometrická analýza, mineralogické složení, sorpční charakteristika půd, podíl anorganické a organické složky v půdách). Principy vazby stopových prvků v půdách (lesní půdy, zemědělské půdy, půdy v průmyslových oblastech a půdy v městských aglomeracích). Tessierovo sekvenční vyluhování. Hlavní metody chemické analýzy. Současná legislativa v ČŘ a v zemích EU. 6. Principy vazby organických polutantů v půdách, posuzování jejich mobility a degradability. Sorpční parametry. Rozdělovací koeficienty. Migrace v systému půda – půdní voda – podzemní voda. 7. Geochemie stabilizovaných kalů z ČOV (fyzikálně-chemické vlastnosti kalů a jejich mineralogické složení). Základní geochemická charakteristika kalů, posouzení vazby rizikových prvků a organických polutantů v kalech. 8. Suspendované částice ve vodných systémech. Vazba těžkých kovů a organických polutantů. Hydrochemie podzemních vod.. Výskyt a mobilita polutantů v podzemních vodách v okolí skládek. 9. Geochemie a mineralogie sedimentů ve vodních nádržích a tocích. Problematika určení geochemického pozadí. Charakteristika vazby těžkých kovů a organických polutantů a posouzení jejich migrace vzhledem k fyzikálně-chemickým parametrům. 10. Geochemie a mineralogie odpadních produktů z energetiky. 11. Geochemie a odpadů ze sklářského průmyslu 12. Geochemická a mineralogická charakteristika polétavého prachu a TSP.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner