541-0069/05 – Hydrogeologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou hydrogeologie – podmínkami vzniku, akumulace a pohybu podzemních vod a jejich základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179 s. ISBN 80-7078-093 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Výskyt a oběh vody na Zemi (hydrosféra a její složky, hydrologický cyklus, povodí, hydrologický rok). 2. Rovnice hydrologické bilance (složky a jejich stanovení, přesnost řešení). 3. Podzemní voda (původ podzemní vody a její základní typy - pitná, minerální, fosilní, termální). Forma výskytu a pohybu vody v horninách (zonálnost výskytu podzemní vody, hladina podzemní vody a změny jejího stavu). 4. Voda v horninách (síly působící na vodu v hornině, pórovitost, propustnost - Darcyho zákon, kolektor-izolátor, základní charakteristika hlavních typů hornin, základní hydraulické charakteristiky zvodněného kolektoru). 5. Základní geohydrodynamické systémy (volná a napjatá hladina, základní oblasti systémů - infiltrační, průtočná, vývěrová, prameny a jejich měření, typy filtračních toků). 6. Režim podzemních vod (režimní pozorování, základní typy hydrogeologických struktur a jejich režimy). 7. Zdroje a zásoby podzemních vod a jejich vodohospodářské užívání (doplňování zásob - zdroje, zásady jímání podzemních vod). 8. Průzkum a vyhledávání podzemních vod (etapy, komplexnost, základní charakteristika jednotlivých typů hydrogeologických úkolů). 9. Ochrana zásob a zdrojů podzemních vod (zdroje a šíření kontaminace, hlavní druhy kontaminace, chráněné vodohospodářské oblasti, ochranná pásma, formy aktivní sanace znečistění, přehled základní legislativy v oblasti ochrany povrchových a podzemních vod) 10. Základy odvodňování stavebních jam, povrchových dolů a lomů, odvodňovaní hlubinných dolů. Odvodňování Plošnou drenáží. Cvičení : - Hydrogeochemické klasifikace podzemních vod (popisná, číselná, grafické zpracování dat). - Hydrogeologické mapy (povodí, stanovení hodnoty hydrologického prvku). - Řešení rovnice hydrologické bilance vybraného území. Stanovení základního odtoku rozčleněním hydrogramu. - Konstrukce mapy hydroizohyps vybraného území - řešení oblastí infiltrace z toku do kolektoru a naopak. - Použití empirických vzorců pro stanovení hydraulických parametrů kolektorů. - Vyhodnocení režimních měření (chronologická čára a čára překročení). - Výpočet depresní křivky při jímání podzemních vod (napjatá a volná hladina). - Výpočet zásob podzemních vod - objemová metoda - Vyhodnocení HG průzkumu oblasti podzemních vod - Ochranná pásma podzemních vod a jejich stanovení (dosah deprese, empirické vzorce šíření deprese v čase).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku