541-0069/06 – Hydrogeologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity7
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou hydrogeologie – podmínkami vzniku, akumulace a pohybu podzemních vod a jejich základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179 s. ISBN 80-7078-093 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Výskyt a oběh vody na Zemi (hydrosféra a její složky, hydrologický cyklus, povodí, hydrologický rok). 2. Rovnice hydrologické bilance (složky a jejich stanovení, přesnost řešení). 3. Podzemní voda (původ podzemní vody a její základní typy - pitná, minerální, fosilní, termální). Forma výskytu a pohybu vody v horninách (zonálnost výskytu podzemní vody, hladina podzemní vody a změny jejího stavu). 4. Voda v horninách (síly působící na vodu v hornině, pórovitost, propustnost - Darcyho zákon, kolektor-izolátor, základní charakteristika hlavních typů hornin, základní hydraulické charakteristiky zvodněného kolektoru). 5. Základní geohydrodynamické systémy (volná a napjatá hladina, základní oblasti systémů - infiltrační, průtočná, vývěrová, prameny a jejich měření, typy filtračních toků). 6. Režim podzemních vod (režimní pozorování, základní typy hydrogeologických struktur a jejich režimy). 7. Zdroje a zásoby podzemních vod a jejich vodohospodářské užívání (doplňování zásob - zdroje, zásady jímání podzemních vod). 8. Průzkum a vyhledávání podzemních vod (etapy, komplexnost, základní charakteristika jednotlivých typů hydrogeologických úkolů). 9. Ochrana zásob a zdrojů podzemních vod (zdroje a šíření kontaminace, hlavní druhy kontaminace, chráněné vodohospodářské oblasti, ochranná pásma, formy aktivní sanace znečistění, přehled základní legislativy v oblasti ochrany povrchových a podzemních vod) 10. Základy odvodňování stavebních jam, povrchových dolů a lomů, odvodňovaní hlubinných dolů. Odvodňování Plošnou drenáží. Cvičení : - Hydrogeochemické klasifikace podzemních vod (popisná, číselná, grafické zpracování dat). - Hydrogeologické mapy (povodí, stanovení hodnoty hydrologického prvku). - Řešení rovnice hydrologické bilance vybraného území. Stanovení základního odtoku rozčleněním hydrogramu. - Konstrukce mapy hydroizohyps vybraného území - řešení oblastí infiltrace z toku do kolektoru a naopak. - Použití empirických vzorců pro stanovení hydraulických parametrů kolektorů. - Vyhodnocení režimních měření (chronologická čára a čára překročení). - Výpočet depresní křivky při jímání podzemních vod (napjatá a volná hladina). - Výpočet zásob podzemních vod - objemová metoda - Vyhodnocení HG průzkumu oblasti podzemních vod - Ochranná pásma podzemních vod a jejich stanovení (dosah deprese, empirické vzorce šíření deprese v čase).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku