541-0069/06 – Hydrogeology (HG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits7
Subject guarantordoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Our intention is to provide a broad coverage of topics (see annotation of the course) in order to acquaint students with the basic principles of the subject taught and their practical applications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Hydrosphere and water in rock environment. Basic hydrogeological terminology of water bearing rock environment. Fundamentals of hydrochemistry . Hydrological characteristics of drainage area. Geohydrodynamic systems and their classification. Groundwater regime, measurements and evaluation. Applied hydrogeology - tasks. Prospection and remediation of contaminated groundwater, prospection for surface and underground waste repositoriy constructions. Groundwater quality prospection, zones of hygienic protection, legislation.

Compulsory literature:

FETTER, C.W. Applied hydrogeology. 4th Edition. Prentice - Hall, Inc, 2001, 598 s. ISBN 0-13-088239-9, BRASSINGTON, R. Field Hydrogeology. London: Geological Society of London, 2007, 264 s. ISBN 978-0-470-01828-6 DOMENICO, P.A., SHWARTZ, F.W. Physical and Chemical Hydrogeology, 2nd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997, 528 s. ISBN 978-0471597629 JIAO, J., POST, V. Coastal Hydrogeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, 404 s. ISBN 978-1-139-34414-2, https://doi.org/10.1017/9781139344142

Recommended literature:

ANDERSON, M.G., MCDONNELL, J.J. Encyclopedia of Hydrological Sciences. 5 vols. Chichester, UK: John Wiley, 2005, 3456 s. ISBN 978-0-471-49103-3 MAIDMENT, D., ED. Handbook of Hydrology. New York: McGraw-Hill, 1993, 1424 s. ISBN 978-0-070-39732-3 GUPTA, R.S. Hydrology and Hydraulic Systems. 3rd edition. Long Grove, IL: Waveland, 2008, 896 s. ISBN 978-1-577-66455-0 PENNINGTON, K.L., CECH, T.V. Introduction to Water Resources and Environmental Issues. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010, 468 s. ISBN 978-0-521-86988-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. Výskyt a oběh vody na Zemi (hydrosféra a její složky, hydrologický cyklus, povodí, hydrologický rok). 2. Rovnice hydrologické bilance (složky a jejich stanovení, přesnost řešení). 3. Podzemní voda (původ podzemní vody a její základní typy - pitná, minerální, fosilní, termální). Forma výskytu a pohybu vody v horninách (zonálnost výskytu podzemní vody, hladina podzemní vody a změny jejího stavu). 4. Voda v horninách (síly působící na vodu v hornině, pórovitost, propustnost - Darcyho zákon, kolektor-izolátor, základní charakteristika hlavních typů hornin, základní hydraulické charakteristiky zvodněného kolektoru). 5. Základní geohydrodynamické systémy (volná a napjatá hladina, základní oblasti systémů - infiltrační, průtočná, vývěrová, prameny a jejich měření, typy filtračních toků). 6. Režim podzemních vod (režimní pozorování, základní typy hydrogeologických struktur a jejich režimy). 7. Zdroje a zásoby podzemních vod a jejich vodohospodářské užívání (doplňování zásob - zdroje, zásady jímání podzemních vod). 8. Průzkum a vyhledávání podzemních vod (etapy, komplexnost, základní charakteristika jednotlivých typů hydrogeologických úkolů). 9. Ochrana zásob a zdrojů podzemních vod (zdroje a šíření kontaminace, hlavní druhy kontaminace, chráněné vodohospodářské oblasti, ochranná pásma, formy aktivní sanace znečistění, přehled základní legislativy v oblasti ochrany povrchových a podzemních vod) 10. Základy odvodňování stavebních jam, povrchových dolů a lomů, odvodňovaní hlubinných dolů. Odvodňování Plošnou drenáží. Cvičení : - Hydrogeochemické klasifikace podzemních vod (popisná, číselná, grafické zpracování dat). - Hydrogeologické mapy (povodí, stanovení hodnoty hydrologického prvku). - Řešení rovnice hydrologické bilance vybraného území. Stanovení základního odtoku rozčleněním hydrogramu. - Konstrukce mapy hydroizohyps vybraného území - řešení oblastí infiltrace z toku do kolektoru a naopak. - Použití empirických vzorců pro stanovení hydraulických parametrů kolektorů. - Vyhodnocení režimních měření (chronologická čára a čára překročení). - Výpočet depresní křivky při jímání podzemních vod (napjatá a volná hladina). - Výpočet zásob podzemních vod - objemová metoda - Vyhodnocení HG průzkumu oblasti podzemních vod - Ochranná pásma podzemních vod a jejich stanovení (dosah deprese, empirické vzorce šíření deprese v čase).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.