541-0093/01 – Geotechnická hydrologie (FAST)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

X

Vyučovací metody

Anotace

Základní terminologie hydrologie, hydrografie a hydrometrie. Metody zpracování hydrologických dat. Vodní bilance jímacích území. Základy hydrogeologie zvodněného horninového prostředí. Základy hydrogeochemie. Geohydrodynamické systémy a jejich klasifikace. Režim podzemních vod, režimní měření a jeho vyhodnocení. Základní geohydrodynamické struktury a jejich význam pro hodnocení horninového masívu, rovnice hydrologické bilance. Hydrogeologický průzkum a jeho úkoly (zaměřeno na stavebnictví, odvodňování stavebních jam, hlubinných dolů a tunelů)

Povinná literatura:

Kříž H. : Hydrologie podzemních vod. Academia Praha. 1983 Mäsiar E., Kamenský J.Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí, ALFA, Bratislava, 1989 Slepička F, Sarga K., Anton Z., Moderní hydrologické metody …MON Praha, 1989 Homola V., Grmela A. : Hydrogeologie. - I. díl. Skripta VŠB Ostrava.1987 Homola V., Grmela A. : Geologie kapalin a plynů. - 2. část Hydrogeologie. - 2. díl. Skripta VŠB Ostrava.1991 Domenico P.A., Schwartz F.W. : Physical and Chemical Hydrogeology. Vyd. John

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: (témata) 1. Hydrosféra a její koloběh – základní pojmy. 2. Rovnice hydrologické bilance – její prvky, jejich stanovení. Základní časoprostorové charakteristiky – povodí, hydrologický rok. 3. Atmosférické srážky – základní členění, stanovení a zpracování dat. Infiltrace ze srážek, výpar, hypodermický odtok. Přívalové deště. 4. Základy proudění vody v otevřených korytech – způsoby měření průtoků, profilových rychlostí - zpracování dat. Vodní skok. 5. Povrchový odtok – říční síť. Pohyb splavenin. Charakteristika povodňových vln a vrcholových vodních stavů. 6. Hydrometrie povrchových a mělkých podzemních vod – metody zpracování hydrologických měření. 7. Prameny – vznik a klasifikace, měření vydatnosti. 8. Hydrologický význam vodních nádrží – regulace povodňových vln. Vliv nádrží na průtok. 9. Kvalita povrchových a mělkých podzemních vod. Základy hydrogeochemického hodnocení přírodních vod, agresivita vod na stavební konstrukce. 10. Podpovrchové vody – jejich klasifikace. Půdní a podzemní vody. Břehová infiltrace 11. Režim mělkých podzemních vod – přírodní a ovlivněný. Základní typy a jejich charakteristiky. 12. Základy odvodňování stavebních jam a zářezů. Základy zabezpečení proti průvalům vod. 13. Základy odvodňování tunelových děl. Základy zabezpečení proti průvalům vod. 14. Hydrologická služba ČR – pozorovací sítě, sledované hydrologické údaje ČHMÚ. Základní legislativa ČR – vodní zákon a jeho aplikace ve stavitelství. Povinnosti vyplývající z vodohospodářské bilance povrchových a podzemních vod. Cvičení: (resp.: Projekt, Seminář, praxe, Exkurze, Terénní cvičení) - Konstrukce rozvodnice, stanovení reprezentativní hodnoty hydrologického prvku povodí. Izohyety. - Výpočty vydatnosti pramene či průtoku (Chézyho rovnice, tenkostěnné přelivy, stopovací zkoušky apod.) - Terénní cvičení : měření hladin podzemních vod ve vrtech, měření na vodočtech a limnigrafech. - Hydrogeochemie – klasifikace vod, výpočty agresivity vod na stavební konstrukce,. - Výpočty přítoku podzemní vody pro napjatou a volnou hladinu (přítoky do lineárních podzemních děl, drenáží, stavebních jam apod.), - Chronologická čára a čára překročení, Boussinesqova rovnice čáry prázdnění. - Exkurze na ČHMÚ – Ostrava-Poruba – hydrometrie, přístroje a zpracování dat. Hydrologické mapy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku