541-0093/01 – Geotechnical Hydrology (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

X

Teaching methods

Summary

Basic hydrological terminology, hydrography, hydrometry. Methods of hydrological data processing. Water budget of drainage area. Basic hydrogeological terminology of water bearing rock environment. Fundamentals of hydrochemistry. Geohydrodynamic systems and their classification. Groundwater regime, measurements and evaluation. Fundamentals of geohydrodynamic structures assessment and their importance for rock massif classification, water-balance equation and its elements. Hydrogeological prospection and its tasks (focused on civil engineering, construction pits, quarries, deep mines and tunnels dewatering).

Compulsory literature:

Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. (1988) : Applied Hydrology. Vyd. McGraw- Hill Book Company, New York-Toronto. Freeze R.A., Cherry J.A. (1979) : Groundwater. Prentice-Hall, Englewood Cliftts,N.J. Nielsen (1993) : Practical Handbook of Ground-Water Monitoring. Publisher Lewis. USA

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: (témata) 1. Hydrosféra a její koloběh – základní pojmy. 2. Rovnice hydrologické bilance – její prvky, jejich stanovení. Základní časoprostorové charakteristiky – povodí, hydrologický rok. 3. Atmosférické srážky – základní členění, stanovení a zpracování dat. Infiltrace ze srážek, výpar, hypodermický odtok. Přívalové deště. 4. Základy proudění vody v otevřených korytech – způsoby měření průtoků, profilových rychlostí - zpracování dat. Vodní skok. 5. Povrchový odtok – říční síť. Pohyb splavenin. Charakteristika povodňových vln a vrcholových vodních stavů. 6. Hydrometrie povrchových a mělkých podzemních vod – metody zpracování hydrologických měření. 7. Prameny – vznik a klasifikace, měření vydatnosti. 8. Hydrologický význam vodních nádrží – regulace povodňových vln. Vliv nádrží na průtok. 9. Kvalita povrchových a mělkých podzemních vod. Základy hydrogeochemického hodnocení přírodních vod, agresivita vod na stavební konstrukce. 10. Podpovrchové vody – jejich klasifikace. Půdní a podzemní vody. Břehová infiltrace 11. Režim mělkých podzemních vod – přírodní a ovlivněný. Základní typy a jejich charakteristiky. 12. Základy odvodňování stavebních jam a zářezů. Základy zabezpečení proti průvalům vod. 13. Základy odvodňování tunelových děl. Základy zabezpečení proti průvalům vod. 14. Hydrologická služba ČR – pozorovací sítě, sledované hydrologické údaje ČHMÚ. Základní legislativa ČR – vodní zákon a jeho aplikace ve stavitelství. Povinnosti vyplývající z vodohospodářské bilance povrchových a podzemních vod. Cvičení: (resp.: Projekt, Seminář, praxe, Exkurze, Terénní cvičení) - Konstrukce rozvodnice, stanovení reprezentativní hodnoty hydrologického prvku povodí. Izohyety. - Výpočty vydatnosti pramene či průtoku (Chézyho rovnice, tenkostěnné přelivy, stopovací zkoušky apod.) - Terénní cvičení : měření hladin podzemních vod ve vrtech, měření na vodočtech a limnigrafech. - Hydrogeochemie – klasifikace vod, výpočty agresivity vod na stavební konstrukce,. - Výpočty přítoku podzemní vody pro napjatou a volnou hladinu (přítoky do lineárních podzemních děl, drenáží, stavebních jam apod.), - Chronologická čára a čára překročení, Boussinesqova rovnice čáry prázdnění. - Exkurze na ČHMÚ – Ostrava-Poruba – hydrometrie, přístroje a zpracování dat. Hydrologické mapy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner