541-0094/02 – Management and Marketing in Travel Trade (MMCR)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Simona Matušková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Simona Matušková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To gain theoretical knowledge and subsequent skills used by managers to control their firms.

Teaching methods

Summary

There is presented a comprehensive collection of methods, used by leading workers (managers) to achieve main targets in their business. There are mentioned principles of intellectual manager behaviour, basic intellectual management tendencies and characteristics of the manager activities. The marketing mix is one of the most important marketing part as well as the long term strategy of a successful operation in market.

Compulsory literature:

HESKOVÁ, M. a kol. Cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2006. 223 s. ISBN 80-7168-948-3. SAMUELSON, P.A. Ekonomie. 1.vyd. Praha : Svoboda, 2007. 775s. ISBN 978-80- 205-0590-3. MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie. 8.vyd. Slaný : Melandrium, 2003. 275 s. ISBN 80- 86175-38-3. KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, realizace a kontrola. Praha : Victoria Publishing, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada, 1992. 364 s. ISBN 80-85424-83-5. VYSEKALOVÁ, J.; KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 246 s. ISBN 80-247-0402-1.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Management. Historie, školy, přístupy a nové směry v managementu. 2. Manager a jeho profil. 3. Managerské dovednosti. 4. Rozhodování, plánování, vedení, komunikace, kontrola. 5. Delegování pravomocí. 6. Motivace. 7. Asertivita 8. Marketing. Historie, vývoj, vliv, význam marketingu. 9. Moderní pojetí marketingu. 10. Marketingový mix. 11. Cestovní ruch. Vývoj CR, jeho současný význam. 12. Rozdělení CR. 13. Oblasti CR v ČR a ve světě. 14. Management a marketing v CR. Cvičení: - Problémová analýza – jednotlivec a tým - Dynamika změn tržních podmínek a konkurence – analýza „ropných šoků“ - Případové studie – řešení otázek výrobního procesu – průmyslový marketing - Případová studie – marketing služeb - Případová studie – strategie nediferencovaného a diferencovaného toku - Samostatná práce s materiálem fy Schlumberger Inter Change (anglická verze. Aplikace na české podmínky - Samostatná práce – návrh tématického zájezdu a tématického „výletu“ se zaměřením na technické, geologické a historické památky a zajímavosti regionu v místě bydliště navrhovatele

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 47  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner