541-0096/06 – Muzejnictví (M)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuMgr. Kateřina BarcuchováGarant verze předmětuMgr. Kateřina Barcuchová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR01 Mgr. Kateřina Barcuchová
NOV0406 PhDr. Petr Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dát studentům všeobecný přehled o muzejnictví, objasnit jim základní problémy spojené s muzejnictvím představujícím významný prvek v cestě za poznáním naší minulosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili vyjmenovat a charakterizovat hlavní mezníky vývoje muzeologie jako vědního oboru, popsat a vysvětlit obecné principy a funkci muzeí u nás i ve světě. Na základě analýzy se naučí kategorizovat muzea podle jejich zaměření, porovnat a posoudit jejich úroveň podle stupně jejich prezentační úrovně a klasifikovat je podle významu pro naši společnost. Studenti budou schopni seřadit muzea podle typu jejich zaměření a zdůraznit důležitost těch, která prezentují vývoj technických věd v našich zemích i v celosvětovém měřítku. Při návštěvě vybraných muzeí v regionu v rámci exkurzí budou schopni na praktických příkladech (makety, schémata) demonstrovat svoje teoretické znalosti a s využitím muzejních exponátů objasnit jejich funkčnost (v případě technických zařízení). V neposlední řadě budou studenti vedeni k tomu, aby na základě analýzy dokázali vnímat historickou a užitnou hodnotu muzejních exponátů a jejich význam pro mapování vývoje lidské společnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje všeobecný přehled o problematice muzejnictví. Je zaměřen zejména na objasnění základních problémů spojených s muzeologií jako vědou, jejím významem a pojetím. Je koncipován tak, aby studenti byli postupně seznamováni s obecnými principy činnosti a funkcí muzeí u nás a ve světě, právními normami, ochranou a zabezpečením sbírek v muzeu. Na tuto problematiku navazuje část věnovaná přehledu významných muzeí, skanzenů a památkových objektů v ČR, mezinárodním institucím v oblasti kulturního dědictví a jejich významu včetně přehledu světových pokladů kulturního dědictví. Teoretická část předmětu je doplněna o exkurze do významných muzeí v regionu.

Povinná literatura:

BENEŠ, J. (1997): Základy muzeologie; odborná publikace; SU, Opava WAIDACKER, F. (1999): Príručka všeobecnej muzeológie; odborná publikace; Bratislava STRÁNSKÁ, E., STRÁNSKÝ Z.Z. (2000): Základy štúdia muzeológie; skripta UMB Bánská Bystrica; http://www.phil.muni.cz/muzeo/materialy.htm/ TOMOLOVÁ, V. (2007): Muzejnictví; skripta Slezské univerzity v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava

Doporučená literatura:

ŽALMAN, J. (2002/2006): Příručka muzejníkova; I. a II. díl; odborné publikace, Praha MRUŠKOVIČ, Š. (2005): Úvod do muzeológie; vysokoškolská publikace; Univerzita Mateja Bela; Fakulta humanitných vied; Banská Bystrica

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány písemnými testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Muzeologie, její význam a pojetí. Historie studia muzeologie v ČR od roku 1922 do současnosti. Specifika studia muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. 2. Základní muzeologická literatura (kompendia, bibliografie, slovníky, periodika). 3. Základní třídění objektů kulturního dědictví, členění oborů a typologie institucí zabývajících se jejich uchováním. Naturfakty, artefakty, mentefakty. 4. Stručná historie muzejnictví a sběratelství. 5. Muzeum - instituce, funkce, klasifikace, právní normy v ČR. 6. Sbírkový předmět v muzeu. Muzealita, katalogizace, sbírka a fond. 7. Ochrana a zabezpečení sbírek v muzeu. Konzervace a restaurování sbírkových předmětů. 8. Muzeum a muzeologie. Prezentace sbírkového předmětu. Výstavy a expozice. 9. Činnosti muzea vyplývající z jeho funkcí. Výzkum, publikování, badatelské služby, přednášky, exkurze, znalecká a poradenská činnost. 10. Morfologie muzea. Oddělení sbírková, prezentační, ekonomická, public relations, odborných služeb. Vybavení muzeí prostorové, technické, finanční a personální. 11. Pojem kulturní památka, druhy, třídění a klasifikace památek. Památky dle účelové povahy a fyzické podstaty. 12. Nejvýznamnější muzea, skanzeny a památkové objekty v ČR. 13. Mezinárodní instituce v oblasti kulturního dědictví (ICOM, ICOMOS). Mezinárodní konvence UNESCO o kulturním dědictví. Kritéria výběru kulturních a přírodních památek. Seznam světových pokladů kulturního dědictví. 14. Exkurze do Ostravského muzea. Praktická ukázka zpracování, ochrany a prezentace sbírkového předmětu. Exkurze do Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. Technické muzeum - skanzen.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní