541-0099/01 – Geo-ecology (GE)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The utilization of knowledge and application of natural relations from geochemical behaviour of elements in Earth crust in to the areas influenced by antropgenic activity. Understanding of the principles of risk elements during thermic processes by the waste processing. Identification areas of contamination in surroundings of landfills and old ecological loads with utilization of geochemical models (SURFER).

Teaching methods

Lectures

Summary

Geoekologie reprezentuje mezioborovou vědní disciplinu, která se zabývá poznáním vztahů mezi člověkem a prostředím. Vychází ze znalosti vlastností přirozeného geo-ekosystému, které jsou ovlivněny a přetvářeny činností člověka. Geoekologie je orientována na problematiku: geochemického pozadí, sanaci starých ekologických zátěží, látkové bilance významných prvků a metod setrvale udržitelného rozvoje. Nejčastěji jsou využívány metody chemické analýzy, geostatistika a modelování.

Compulsory literature:

Baghi A. (2006): Design of landfills and integrated solid waste management. Environmental Expert. Amazon.com., ISBN 0471254991. 1-712.

Recommended literature:

LaGrega D.M. (2010): Hazardous Waste Management, Waveland Press, Inc., Long Grove, IL, ISBN-10: 1577666933, 1-157

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Kontaminanty v životním prostředí (určení geochemického pozadí, příčiny a důsledky migrace). 2.Těžké kovy ve složkách životního prostředí (význam, ekotoxicitě) 3.Organické polutanty (základní vlastnosti, koeficienty Kow, Koc, posouzení biologické rozložitelnosti v aerobním nebo anaerobním prostředí) 4.Metody analýzy životního prostředí (přehled základní analytických metod se zaměřením na „mobilní analytické metody“) 5.Metodika odběru vzorků zemin, vody a odpadů (legislativa) 6.Odpady (definice, dělení, legislativa) 7.Technologie využití a zpracování odpadů 8.Odpady z důlní činnosti (AMD, základní technologie dekontaminace) 9.Skládky (zakládání, provoz, monitorování, ukončení činnosti + rekultivace) 10.Staré zátěže (definice, metody hodnocení rozsahu kontaminace a její dynamiky) 11.Technologie dekontaminace zemin (biologické metody a fyzikálně-chemické metody) 12.Technologie dekontaminace zemin – termické metody 13.Podzemní vody – sanační technologie 14.Hodnocení environmentální rizik 15.Látkové bilance a energetické toky (modelování).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner