541-0099/04 – Geoekologie (GE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity9
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOS169 Ing. Šárka Bártová
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využití znalostí a aplikace zákonitostí z geochemického chování prvků v zemské kůře do oblastí ovlivněných antropogenní činností. Pochopení pravidel chování rizikových prvků během termických procesů při zpracování odpadů. Identifikace zon kontaminace v okolí skládek a starých zátěží pomocí geochemických modelů (SURFER).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Geoekologie reprezentuje mezioborovou vědní disciplinu, která se zabývá poznáním vztahů mezi člověkem a prostředím. Vychází ze znalosti vlastností přirozeného geo-ekosystému, které jsou ovlivněny a přetvářeny činností člověka. Geoekologie je orientována na problematiku: geochemického pozadí, sanaci starých ekologických zátěží, látkové bilance významných prvků a metod setrvale udržitelného rozvoje. Nejčastěji jsou využívány metody chemické analýzy, geostatistika a modelování.

Povinná literatura:

Bielan P., Juchelková D., Raclavská H., Koppe K (2004): Odpady a jejich místo v lidském životě. VSB – TU Ostrava, ISBN 80-248-0649-5 Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D.(2005): Ochrana půd. Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Fiedor J. (2012): Odpadové hospodářství I. VŠB – TU Ostrava, ISBN 978-80-248-2573-1, 1-128 White W.M. (2009): Geochemistry. www.geo.cornell.edu/geology/, pdf format

Doporučená literatura:

Matějů V. (2006): Kompendium sanačních technologií. ISBN 80-86832-15-5 , 1-280 Kuraš M. et al. (2008): Odpadové hospodářství. Ekomonitor Praha, 978-80-86832-34-0, 1-152. Košler J., Jelínek E., Pačesová M. (1997): Základy izotopové geologie a geochronologie. - skripta, Karolinum, Praha. Appelo C.A.J. , Postma D. (1993): Geochemistry, groundwater and pollution. Balkema Rotterdam.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z anorganické a organické chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Kontaminanty v životním prostředí (určení geochemického pozadí, příčiny a důsledky migrace). 2.Těžké kovy ve složkách životního prostředí (význam, ekotoxicitě) 3.Organické polutanty (základní vlastnosti, koeficienty Kow, Koc, posouzení biologické rozložitelnosti v aerobním nebo anaerobním prostředí) 4.Metody analýzy životního prostředí (přehled základní analytických metod se zaměřením na „mobilní analytické metody“) 5.Metodika odběru vzorků zemin, vody a odpadů (legislativa) 6.Odpady (definice, dělení, legislativa) 7.Technologie využití a zpracování odpadů 8.Odpady z důlní činnosti (AMD, základní technologie dekontaminace) 9.Skládky (zakládání, provoz, monitorování, ukončení činnosti + rekultivace) 10.Staré zátěže (definice, metody hodnocení rozsahu kontaminace a její dynamiky) 11.Technologie dekontaminace zemin (biologické metody a fyzikálně-chemické metody) 12.Technologie dekontaminace zemin – termické metody 13.Podzemní vody – sanační technologie 14.Hodnocení environmentální rizik 15.Látkové bilance a energetické toky (modelování).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku