541-0116/01 – Zásobování vodou a odvodňování urbanizovaných území (ZVOUU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat informace o jímání, akumulaci a distribuci pitné a užitkové vody. Dále jsou v předmětu diskutovány a základy problematiky odvodnění obcí, tzn. infrastruktura systémů kanalizací, objektů na stokových sítích, problematika čištění odpadních vod a interakce odpadních vod s hydrologickou sítí dané oblasti. Nezbytnými předměty zájmu je rovněž dimenzování stokových sítí a retenčních nádrží pro efektivní zládání extrémních fází hydrologického cyklu v daném území. Důraz je kladen i na praktické aspekty urbánní hydrologie a využití GIS a dalšího specializovaného software pro analýzy a dimenzování sítí urbánní hydrologie - SWMM, MIKE URBAN atd. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti pojmů z urbánní hydrologie, vodárenství a urbánní hydrologie. A to jak na úrovni teoretického základu problematiky, tak na úrovni praktických aplikací v rámci GIS a simulačních nástrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

HALOUN,R. (1993): Modelování odtoku z intravilánu. Skripta ČVUT. Praha. KREJČÍ,V., ZEMAN, E. a kol. Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup. NOEL 2000 s.r.o., Brno, 2002 (ISBN: 80-86020-39-8). ROTH,J., KROUPA,P. (1970): Vodárenství I. SNTL, Praha. SUKOVITÝ,A., VIŠŇOVSKÝ,P. a kol. (1971): Vodárenství II. SNTL, Praha.

Doporučená literatura:

HLAVÍNEK,P., MIČÍN,J., PRAX,P. (2001): Příručka stokování a čištění. NOEL 2000 s.r.o., Brno. ISBN 80-86020-30

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci absolvování předmětu vypracují studenti 2 seminární práce, 1. z oblasti odvodnění urbanizovaných území zaměřenou především na problematiku hospodaření s dešťovými vodami, 2. z oblasti systémů zásobování vodou zaměřenou především na aplikaci matematických modelů pro řešení optimalizace investičních a provozních nákladů v této oblasti. Rozsah každé práce – do 10 stran textu a prezentace ve formátu MS PPT (do 20 stran) Způsob kontroly – předložení a obhajoba práce, prezentace (do 15 min.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základy funkčnosti vodovodní a kanalizační sítě, • prvky a objekty vodovodní a kanalizační sítě, • základy matematického modelování v obou systémech, • základní data pro užití MM v městských sítích, • užití GIS a databází v městském inženýrství, • monitoring, • SW prostředky pro řešení úloh vodohospodářské infrastruktury, • potřeba vody a produkce odpadních vod, • typické úlohy použiti modelu pro systémy zásobování vodou, • typické úlohy použiti modelu pro systémy odvodnění, • vodní toky v urbanizovaných povodích, • integrované řešení vodohospodářské infrastruktury, • odvětvové generely, • praktické aplikace – případové studie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.