541-0123/01 – Ochrana a sanace vod (OSV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení souvislostí v koloběhu vod se zaměřením na jejich ochranu pomocí technologických opatření. Syntéze poznatků z oblasti technologických řešení a chování polutantů v akvatických systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován na problematiku ochrany vod z hlediska legislativy a dále na zajišťování optimálního množství a odpovídající jakosti povrchových a podzemních vod dle příslušných normativů. Studenti jsou seznámeni s ukazateli přípustného znečištění povrchových a odpadních vod a metodikou výpočtu emisních limitů. Technologická část předmětu je věnována problematice čištění podzemních a průsakových vod fyzikálními, chemickými a biologickými metodami.

Povinná literatura:

ČERNÍK M.: Chemicky podporované in situ sananční technologie. VŠCH Praha, 2010, 1-336. ISBN: 978-80-7080-767-8. PITTER P.: Hydrochemie. VSCHT Praha, 2009, 1-597. ISBN 978-80-7080-701-9 PRŮCHOVÁ I., HANÁK J.: Voda v právních vztazích. MU Brno, Právnická fakulta. Spisy právnické fakulty, řada teoretická č.481, 2014, 1-238. ISBN: 978-80-210-7155-1

Doporučená literatura:

HARTMAN P., BEDNÁŘOVÁ D., MIKL R. (): Management akvakultury. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Vodňany. 2012, 1-202. STRNAD Z. a kol.: Vodní právo. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Vodňany. 2015, 1-226.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti obecné a anorganické chemie. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech správně vypracovaných zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Platné právní předpisy. Ochrana vod obecná, zvláštní a speciální. 2. Zranitelné oblasti (NV č. 108/2008 Sb.). Citlivé oblasti. Nitrátová směrnice. 3. Ochrana speciální – Ochranná pásma vodních zdrojů. Pásma hygienické ochrany. Koncepce plošné ochrany vodních zdrojů. 4. Ochrana vod podle rámcové směrnice 2000/60/ES a zákona o vodách č.254/2001 Sb. Plány povodí. 5. Prevence škodlivých účinků vod: povodně a sucha. Povrchové vody využívané ke koupání. 6. Směrnice o ochraně podzemních vod před znečišťováním (2006/118/ES). Ochrana vod před znečištěným nebezpečnými látkami. Nebezpečné látky. 7. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných a závadných látek do veřejných kanalizací. Nakládání se závadnými látkami ve vodním hospodářství. 8. Zásady ochrany vod při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. 9. Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, Stanovení emisních limitů. 10. Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod. Chemické principy – vymývání a uvolňování sorbovaných polutantů. Membránové procesy. 11. Fyzikální metody. Tepelné procesy – ohřev parou nebo teplou vodou, odporové zahřívání, elektrotermický dynamicky striping, air sparging. 12. Biologické postupy: přirozená atenuace, bioremediace, biologické reaktivní bariery. Biologicky odbouratelné polutanty. 13. Sanace ex situ. Umělé mokřady, adsorpce a biosorpce, srážení, koagulace, flokulace, membránové procesy. 14. Polutanty ve vodách. Forma výskytu, metody stanovení. Redukční technologie sanace s využitím nanočástic.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní