541-0134/01 – Statistické metody pro zpracování dat (SMTV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy statistické analýzy a podstatou metod statistického vyhodnocování dat. Hlavní důraz je kladen na problematiku použití tradičních a neparametrických metod, jejich aplikaci a praktické využití. V rámci předmětu se studenti naučí rigorózně zpracovat a vyhodnotit svá experimentální data. Naučí se samostatnému výběru vhodných statistických metod, jejich aplikaci na reálná data a následnému vyhodnocení a interpretaci výsledků. Důležitou součásti předmětu je také seznámení se a práce v prostředí vhodného statistického software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává především základní informace o účelu a nástrojích statistiky. Zavádí základní statistické pojmy, charakteristiky a vztahy mezi nimi. Definuje metody výpočtu některých charakteristik a přibližuje metodiku sběru dat, jejich statistické vyhodnocení a interpretaci v praxi. Informatická část tohoto předmětu pak seznamuje se základy informatiky a její praktické aplikace zvláště při zpracování dat a čerpání informací z různých informačních zdrojů různými nástroji, zejména z vlastních datových zdrojů a zdrojů Internetu. Při cvičeních v počítačové učebně aplikuje nabyté znalosti na reálných datech v prostředí statistického software (např. Statgraphics, SAS apod.), případně v tabulkovém procesoru.

Povinná literatura:

DROZDOVÁ, Jarmila. 2014. Environmentální data - metody statistického vyhodnocení. [CD]. Ostrava: ENET, VŠB-TU Ostrava. MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Interaktivní statistická analýza dat. Vyd. 3., Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2173-9. SCHEJBAL, Ctirad, Vladimír HOMOLA a František STANĚK. Geoinformatika. Košice: Pont, 2004. ISBN 80-967-6118-8.

Doporučená literatura:

BERTHOUEX, P. Mac a Linfield C. BROWN. Statistics for environmental engineers. 2nd ed. Boca Raton: Lewis Publishers, 2002. ISBN 15-667-0592-4. MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2196-8. OTT, Lyman a Michael LONGNECKER. An introduction to statistical methods & data analysis. 7th ed. Australia: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-26947-7. SCHEJBAL, Ctirad. Úvod do geostatistiky. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 80-707-8325-7. TRIOLA, Mario F. Essentials of statistics: understanding conventional methods and modern insights. 5th ed. Boston: Pearson, 2015. ISBN 03-219-2459-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky, vypracování a odevzdání seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní, min. 70% účast na cvičeních a úspěšné splnění zápočtových testů. Vykonání zkoušky (ústní s písemnou přípravou).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní statistické pojmy 2. Teorie množin – kartézský součin, relace, vlastnosti relací 3. Náhodný jev a náhodná veličina 4. Popisná a matematická statistika 5. Průzkumová analýza dat – grafické diagnostiky a statistické testy 6. Průzkumová analýza dat – odlehlé hodnoty a transformace dat 7. Základní statistické charakteristiky – klasické a robustní odhady míry polohy a variability 8. Odhady míry polohy a variability pro malé výběry 9. Intervalový odhad - interval spolehlivosti 10. Hladina významnosti 11. Testování statistických hypotéz – parametrické testy 12. Testování statistických hypotéz – neparametrické testy 13. Interpolace, extrapolace, aproximace 14. Lineární regrese a korelační analýza

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky pro absolvování předmětu Zápočet: - Úspěšné zvládnutí dvou testů v průběhu semestru. - Vypracování a obhájení zadaných programů. Zkouška: - Úspěšné zvládnutí písemné části zkoušky. - Zodpovězení zadaných doplňujících otázek podle zveřejněného seznamu otázek. Účast na cvičeních: V maximální možné míře (minimálně pro napsání testů a seznámení se zadáními programů). Ostatní formou individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní