541-0149/01 – Remediační technologie (RaRvOB)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC511 Ing. Marek Kucbel, Ph.D. et Ph.D.
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základním cílem předmětu je seznámit posluchače s metodikou pro hodnocení environmentálních rizik, výběr dekontaminační technologie podmíněný způsobem využití území a nakládání s odpady v rámci technologického řešení brownfields. Znalosti: studenti prokazují teoretické a praktické znalosti z oblasti dekontaminačních technologií, zvládnutí jejich principů a vhodnosti výběru technologie z hlediska dosažení koncentračních limitů na základě případových studií. Dovednosti: rozvoj samostatnosti, strategie rozhodování při výběru dekontaminačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přehled stěžejních průmyslových odvětví a jejich dopadů na ŽP (půda, voda, kontaminace staveb. Průmyslová odvětví a jejich charakteristické polutanty (využití evropských databázových systémů např. Kloke. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti polutantů, šiření v prostředí, koncentrační faktory. Hodnocení environmentálních rizik: definice, základní pojmy, přístupy. Metodika hodnocení rizik, hodnocení nebezpečnosti látek a jejich směsí. Hodnocení expozice. Hodnocení rizik v akvatickém ekosystému a v terestrickém ekosystému. Bioindikace. Rizikové faktory prostředí, charakterizace rizik. Modelové případové studie. Predikce účinků chemických látek na základě chemické struktury (ECOSTAR). Trendy rozvoje metod hodnocení. Testy ekotoxicity. Dekontaminační technologie. Principy dělení dekontaminačních technologií. Postup při výběru technologie. Bioremediační technologie pro dekontaminaci půd. Technologické možnosti (limity), optimalizace technologie, požadavky na bioremediační plochy. Bioremediační technologie pro dekontaminaci podzemních vod. Termické metody dekontaminace – principy metod, technologické možnosti, limity, organické polutanty. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace – technologie stabilizace/solidifikace. Problematika nakládání s odpady při řešení brownfields. Technologie a materiály pro povrchovou úpravu terénu u brownfields.

Povinná literatura:

Černík M.: Chemicky podporované in situ sanační technologie. VŠCH Praha, 2010. 1-336. ISBN:978-80-7080-767-5 Frankovská J., Slaninka I., Kordík J.: Atlas sanačních metod environmentálních záťaží.2011. Štátný geologický ústav Dionýsa Štúra, Bratislava. Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D.: Ochrana půd. 2014. II. Vydání. Multimediální CD-ROM.VŠB-TU Ostrava. Zamarský V., Tylčer J., Střelec K., Kalab:, Martinec P.: Podrobný popis produktu regenerace průmyslových ploch.II. VŠB – TU Ostrava, 2011, 1-194. http://ucebnice.remediace.cz/default.asp

Doporučená literatura:

http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/ Jackson J.B., Staňková E., Zlámalová B.: Brownfields snadno a rychle. 2004. IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o.s. (www.brownfield.cz).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce. Její plnění je systémem aktualizovaných úkolů průběžně kontrolováno na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost práce s odbornou literaturou v anglickém jazyce. Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. Staré ekologické zátěže, brownfields. Rozdíly, definice, servery s přehledy postižených území. 2. Stará ekologická zátěž. Základní pojmy, kritéria pro posuzování znečištění zemin a podzemní vody. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti zemin. 3. Legislativa a metodiky pro hodnocení starých ekologických zátěží. 4. Cizorodé látky v zeminách a podzemních vodách. Charakteristika základních polutantů vyskytujících se v brownfieldech. Persistentní organické polutanty (POP), rizikové prvky – výskyt, chování, vlastnosti. 5. Analýza rizik. Vzorkování. Metodika výpočtu. Určení plošného a prostorového rozsahu kontaminace. Posouzení šíření znečištění. Metody průzkumu. 6. Migrace polutantů (podmínky prostředí a faktory ovlivňující migraci). Základní technologické možnosti pro zamezení migrace polutantů. 7. Biologické metody dekontaminace zemin. Obecný princip biologických metod dekontaminace, půdní mikroorganizmy, technologie bioremediace, bioventing. Případové studie: biodegradece fenolů, ropných látek, polyaromatických uhlovodíků. 8. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace zemin: pneumatické rozrušování, proplachování zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace, chemická oxidace/redukce, katalyzovaný alkalický rozklad nebo dehalogenace, praní zemin, extrakce rozpouštědly, destilace. 9. Termické metody dekontaminace zemin. Základní energetické parametry. Technologie „In situ“: termicky podporovaná extrakce par z půd, vitrifikace a technologie „Ex situ“: nízkoteplotní termická desorpce, vysokoteplotní termická desorpce, vitrifikace, spalování, pyrolýza, extrakce parou. 10. Problematika spoluspalování odpadů ve velkých energetických zdrojích/zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). 11. Ostatní technologie pro dekontaminaci půd. Elektrokinetické technologie dekontaminace. 12. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Stripování, vystřelkování (air sparging), pasivní ochrana – bariéry, vakuová extrakce parou, bioreaktory a biofiltrace, filtrace, ionexy, srážení, UV-oxidace, membránová separace, oxidace. 13. Technologie pro dekontaminace podzemních vod – sorpční procesy (Langmuirova a Freundlichova isoterma). 14. Technologie rekultivace skládek. Rekultivační materiály. Podmínky pro výběr lokality, geotechnické zabezpečení skládky, monitorovací systémy, systémy sanace a rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  40 3
Rozsah povinné účasti: Fyzická přítomnost na přenáškách/semináři nebo on/line (60%)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní