541-0203/02 – Mining Geology and Reserve Estimation (DGVZ)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of the subject is to provide knowledge to the university student, so he/she will be able to understand given points at issue good enough to analyse its content, to realise synthesis of the acquired information and its evaluation. This sciential base allow student to compare results of the synthesis, propose modifications and solve the problems of the mining geology and reserve estimation

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Human society and deposits of mineral raw materials. A deposit as an object of geological exploration and mining, information on deposits and issues of their processing and evaluation. Exploration of the deposits of mineral raw material, its design and management on various stages of deposit development. Principles of keeping the geological-technical documentation of deposits of mineral raw materials. Principles and goals of sampling the deposits of mineral raw materials. Reserves of the deposits of mineral raw materials, geological and economical models of deposits, reserves structure and methods of their derivation, records, reserves balance and management, the role and importance of reserves in the process of exploration, exploitation and liquidation of deposits of mineral raw materials. The Mining Act and subsequent laws in relation to mining geology, major tasks and methods of management of the geological service.

Compulsory literature:

ANNELS A.B. (ed.) : Mineral Deposit Evaluation (A practical approach). Chapman & Hall, 1991, 436 pp. Peters W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987.

Recommended literature:

Moon Ch. J., Whateley M. K. G., Evans A. M. (Editors): Introduction to Mineral Exploration. 2nd edn., Blackwell Publishing, Malden, 2006.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lidská společnost a ložiska nerostných surovin Ložisko jako objekt geologického průzkumu a těžby, zdroje informací o ložiscích nerostných surovin, geologický, báňsko-technický, matematicko-statistický a ekonomický obraz ložiska Geologický průzkum ložisek nerostných surovin, jeho cíle a úkoly v jednotlivých etapách osvojení ložiska Geologicko-technická dokumentace ložisek nerostných surovin, prvotní a souhrná geologická dokumentace, speciální mapy ložiska, využití počítačové grafiky Vzorkování ložisek nerostných surovin důležitý předpoklad jejich úspěšného průzkumu a dobývání, cíle vzorkování ložisek, nerostných surovin, technika odběru vzorků, druhy vzorků, zpracování výsledků a jejich využití pro ocenění zásob a řízení těžby ložiska Výpočet zásob ložisek nerostných surovin, základní terminologie zásob, význam stanovení podmínek využitelnosti zásob a metody výpočtu zásob Zásady tvorby geologických modelů ložisek nerostných surovin Zásady tvorby ekonomických modelů ložisek nerostných surovin Funkce systému hospodaření se zásobami ložisek nerostných surovin v jednotlivých stádiích průzkumu a využívání ložisek Horní zákon a návazné přepisy související s důlní geologií, hlavní úkoly geologické služby při průzkzmu, otvírce, těžbě a likvidaci ložisek nerostných surovin

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner