541-0208/02 – Hornická geofyzika (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětuIng. Aleš Poláček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat vybrané geofyzikální metody v hornické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s využitím metod užité geofyziky v hornictví. Na základě znalostí základů fyziky Země se zabývá geofyzikálními metodami, které mohou přispět k řešení problémů spojených s dobýváním ložisek nerostných surovin (seismickými, geoelektrickými, geotermickými,geomagnetickými, gravimetrickými apod.). Na konkrétních příkladech jsou ukázána řešení úloh při studiu fyzikálně-mechanického stavu horninového masívu a jeho změn, při sledování dynamických projevů v masívu, při výstavbě pozemních i podpovrchových objektů, při sledování vlivů dobývání na povrch a vlivů na životní prostředí.

Povinná literatura:

Müller, K., Okál, M., Hofrichterová, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL/Alfa, Praha,220 s. MAREŠ S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, 1990, SNTL/ALFA Praha, 1-341. Hofrichterová, L.; Ložisková geofyzika, Skripta, VŠB, Ostrava,148 s.

Doporučená literatura:

POSPÍŠIL L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, 2007, Fakulta stavební VUT v Brně, 1-218. KOBR, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. KAROUS, M.; Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úkoly a cíle hornické geofyziky, pracovní metody a postupy hornické geofyziky. 2. Základy fyziky Země z hlediska geofyzikálních syntéz. Vznik a stáří Země, stavba zemského tělesa, hmota a objemová hmotnost Země. 3. Tíhové, geomagnetické, geoelektrické pole. Zemská radioaktivita. 4. Seismický neklid, teplota uvnitř Země. 5. Seismické metody – s přirozeným zdrojem vlnění, s umělým zdrojem vlnění. 6. Metody geoelektrické – stejnosměrného proudu, elektromagnetické. 7. Geotermické metody, radionuklidové. 8. Gravimetrické a geomagnetické metody. 9. Karotážní metody. 10.Použití geofyzikálních metod v těžebním průzkumu. 11.Použití geofyzikálních metod při studium fyzikálně-mechanického stavu masívu a jeho změn. 12.Použití geofyzikálních metod při sledování dynamických projevů v horninovém masívu. 13.Použití geofyzikálních metod při zakládání staveb, při výstavbě dolů. 14.Použití geofyzikálních metod při sledování vlivů dobývání na povrch a starých zátěží.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.