541-0208/09 – Hornická geofyzika (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat vybrané geofyzikální metody v hornické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s využitím metod užité geofyziky v hornictví. Na základě znalostí základů fyziky Země se zabývá geofyzikálními metodami, které mohou přispět k řešení problémů spojených s dobýváním ložisek nerostných surovin (seismickými, geoelektrickými, geotermickými,geomagnetickými, gravimetrickými apod.). Na konkrétních příkladech jsou ukázána řešení úloh při studiu fyzikálně-mechanického stavu horninového masívu a jeho změn, při sledování dynamických projevů v masívu, při výstavbě pozemních i podpovrchových objektů, při sledování vlivů dobývání na povrch a vlivů na životní prostředí.

Povinná literatura:

Müller, K., Okál, M., Hofrichterová, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL/Alfa, Praha,220 s. MAREŠ S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, 1990, SNTL/ALFA Praha, 1-341. Hofrichterová, L.; Ložisková geofyzika, Skripta, VŠB, Ostrava,148 s.

Doporučená literatura:

POSPÍŠIL L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, 2007, Fakulta stavební VUT v Brně, 1-218. KOBR, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. KAROUS, M.; Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování kontrolních testů, zápočtový test. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úkoly a cíle hornické geofyziky, pracovní metody a postupy hornické geofyziky. 2. Základy fyziky Země z hlediska geofyzikálních syntéz. Vznik a stáří Země, stavba zemského tělesa, hmota a objemová hmotnost Země. 3. Tíhové, geomagnetické, geoelektrické pole. Zemská radioaktivita. 4. Seismický neklid, teplota uvnitř Země. 5. Seismické metody – s přirozeným zdrojem vlnění, s umělým zdrojem vlnění. 6. Metody geoelektrické – stejnosměrného proudu, elektromagnetické. 7. Geotermické metody, radionuklidové. 8. Gravimetrické a geomagnetické metody. 9. Karotážní metody. 10. Použití geofyzikálních metod v těžebním průzkumu. 11. Použití geofyzikálních metod při studium fyzikálně-mechanického stavu masívu a jeho změn. 12. Použití geofyzikálních metod při sledování dynamických projevů v horninovém masívu. 13. Použití geofyzikálních metod při zakládání staveb, při výstavbě dolů. 14. Použití geofyzikálních metod při sledování vlivů dobývání na povrch a starých zátěží.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na cvičení, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: správné vypracování a odevzdání zadaných úkolů, účast na konzultacích, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2019/2020 letní