541-0212/02 – Mineral Deposits (LNS)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 15+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of the subject is to provide knowledge to the university student, so he/she will be able to understand given points at issue good enough to apply them in practical work. Student also obtains ability to partially analyse, categorize and classify major requirements of the mineral deposits for geological works.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Mineral Deposits ( Metalliferous, Nonmetalliferrous, Fuel and Energy Minerals and Hydrominerals and Gases. Explanation of the most Significative Terms (Mineral Raw Material, Mineral Deposit, Resources (Measured, Indicated, Inferred), Reserves ( Proved, Probable, Measured). Factors Controlling Mineral Availability (Geologic, Engineering, Environmental, Economic). Origin of Mineral Deposits. Geologic Setting of Mineral Deposits. Distribution of Mineral Deposits. Morphology of Mineral Deposits. Geological Environment of the Formation of Mineral Deposits. Magmatic Deposits. Pegmatites. Carbonatites. Contact Metasomatic Deposits. Greisenic Deposits. Porphyry Deposits. Hydrothermal Deposits. Hydrogenic Deposits. Sublimates. Hydrothermal-sedimentary Deposits. Weathering deposits. Sedimentary ( mechanical, chemical, biogenic) Deposits. Metamorphogenic Deposits. Industrial types of the Ore, Industrial Minerals, Energy Resources and Hydrominerals and Gases Deposits. World Resources and Production of the Main Types of Mineral Deposits.

Compulsory literature:

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Mineral commodity summaries 2018. U.S.Geological Survey, 2018. 200 s. Dostupnbé na https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/mcs2019_all.pdf

Recommended literature:

BARNES J.V. Ores and Minerals: Introducing Economic Geology. John Wiley and Sons, New York: 1991. GUILBERT J.M., PARK J.M. The geology of ore deposits. Waveland Press Inc., Long Grove, Illinois: 2007. KRAUS I., KUŽVART M. Ložiska nerud. Praha, SNTL/ALFA, 1987. 232 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu, základní pojmy: nerostná surovina, ložisko, faktory je ovlivňující. Minerální složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi, tvary ložiskových těles, druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin, ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně-metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní. Průmyslové typy ložisek rudných (kovy skupiny železa, neželezné kovy, vzácné kovy, drahé kovy, stopové prvky, vzácné zeminy). Průmyslové typy ložisek nerudných (stavební suroviny, suroviny chemického a potravinářského průmyslu a zemědělství, průmylové nekovové suroviny). Průmylové typy palivoenergetických surovin (kaustobiolity - skupina uhlí, skupina přírodních uhlovodíků. Radioaktivní suroviny). Průmyslové typy hydrominerálních surovin a plynů (minerální vody a plyny, naftové vody s Br, I, B. solanky, hydrotermální vody, sladké vody pitné a vody pro technologické použití, mořská voda, inertní plyny). Stručný přehled nerostné surovinové základny ČR. Světové trhy nerostných surovin. Ceny nerostných surovin. Prognóza vývoje spotřeby a těžby nerostných surovin ve světě a v ČR faktory je ovliňující.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner