541-0218/01 – Geology of Ore Deposits (LG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
PAL20 prof. Ing. Miroslav Palas, CSc.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

The definition of the term “deposit geology”. Its relation to geological, mining and economic disciplines. The role of mineral raw materials for the economy of the state. Basic terms of deposit geology, factors affecting the role of mineral raw materials and deposits. The mineralogical composition of deposits of mineral raw materials, types of the classifications of deposits of mineral raw materials. Geological conditions of the origin of deposits of mineral raw materials in the Earth shell. The genesis of deposits of mineral raw materials (magmatic, pegmatite, carbonatite, greisen, contact metasomatic, hydrothermal, hydrothermal-sedimentary, hydrogenic, weathering, sedimentary, metamorphic deposits). Regularities of the time and space localization of deposits of mineral raw materials. Minerogenetic phases, minerogenetic provinces. Minerogenetic conditions of the Czech Republic. Basic industrial types of metalliferous, nonmetalliferous deposits, deposits of fuels and energy minerals and hydromineral deposits. An overview of the base of mineral raw materials of the Czech Republic.

Compulsory literature:

Dopita, M., Havlena, J., Pešek L.: Ložiska fosilních paliv, Praha 1985, SNTL/ALFA Kraus, I., Kužvart, M. : Ložiska nerud, Praha 1987, SNTL/ALFA Havelka J., Rozložník L.: Ložiska rud, Praha 1990, SNTL Guilbert J. M., Park, Ch. F. Jr. : The Geology of Ore Deposits, New York 1986, W.H. Freeman and Company

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vymezení pojmu ložisková geologie. Její vztah k geologickým, hornickým a ekonomickým disciplinám. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Základní pojmy ložiskové geologie, faktory ovlivňující význam pojmů nerostná surovina a ložisko. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi Tvary ložiskových těles. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Geneze ložisek nerostných surovin ( ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně-metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní). Zákonitosti časové a prostorové lokalizace ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Minerogenetické etapy, minerogenetické provincie. Minerogenetické poměry Evropy a České republiky. Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických.a hydrominerálních a jejich současný a perspektivní význam. Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 13  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner