541-0262/03 – Ekonomika nerostných surovin (ENS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů ekonomiky nerostzných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ekonomické souvislosti základních báňských aktivit geologický průzkum, osvojování ložiska a úprava vydobytém suroviny) a jejich vliv na ekonomiku dobývání ložisek. Vnější vlivy (vývoj cen na surovinových trzích, legislativní změny a změny technologií aj.) a dobývání ložisek. Ekonomické hodnocení vytěžitelných zásob ložisek nerostů, analýza investic do průzkumu a těžby ložisek nerostů z pohledu jejich ekonomického hodnocení a oceňování bánských podniků a ložisek nerostů. V přednáškách jsou rovněž vysvětleny i další otázky ekonomiky nerostných surovin, jako na příklad pozice státu v oblasti nerostných surovin, otázky legislativní základny, ale také problémy cenových vývojů surovin, úloha organizací účastnících se průzkumu a těžby nerostných surovin, surovinová a energetická politika, mezinárodní organizace a surovinová politika.

Povinná literatura:

Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM. Gocht, W.R.-Zantop, H.-Eggert, R.G.: International Mineral Economics. New York, Berlin, Heidelberg, Spring - Verlag, 1988, 271 p. Malečková, V., Sivek, M., Jirásek, J: Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012.

Doporučená literatura:

Karpíšek J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. Vys. Škola ekonomická Praha, Praha 2002. Runge I.C.: Mining Economics and Strategy. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration Inc., 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam ekonomiky nerostných surovin a její postavení v systému osvojování ložisek nerostů, klasifikace ložisek nerostů. 2. Genetické, morfologické a průmyslové typy ložisek nerostů, jejich vazby na ložiskový průzkum, dobývání ložisek a úpravu nerostných surovin a vztah a vzájemné ovlivňování s ekonomikou nerostných surovin. 3. Základy ložiskového průzkumu, osvojování ložisek nerostů a úpravy jejich nerostných surovin, vztah těchto aktivit k ekonomice nerostných surovin. 4. Základní otázky a problémy transformace přírodovědních informací o ložiskových objektech v ekonomicko-technicky interpretovatelné informace, význam a úloha výpočtu zásob pro řešení uvedených vztahů. 5. Alternativy osvojování ložisek nerostů a výběr optimální varianty z pohledu ekonomiky nerostných surovin, Hlavní účastníci osvojování ložisek a jejich zájmy a pozice - lidé (lidé a vyhledávání ložisek nerostů, lidé a dobývání ložisek nerostů, lidé a úprava vytěžených nerostů), organizace, stát. . 6. Osvojování ložisek a legislativní základna (horní zákony a jejich historie, definice ‚ a pozice nejdůležitějších institutů souvisejících s ekonomikou nerostných surovin a osvojování ložisek v právním prostředí České republiky). 7. Cíle a strategie hodnocení ložisek nerostů, (státní a soukromé organizace), formy ekonomického hodnocení ložisek, odvození ekonomicky vytěžitelných zásob (základní principy a metody odvozování). 8. Analýza investic¨a způsoby jejího provedené (základní parametry analýzy investic a jejich použití pro hodnocení investic, investice a analýza rizik, hodnocení investic a etapy osvojování ložisek, studie předběžné proveditelnosti a studie proveditelnosti) . 9. Analýza investic a stav právního prostředí, fiskální politika státu a jeho účast na osvojování ložisek, životní prostředí a způsoby financování osvojování ložisek, 10. Oceňování bánských podniků a ložisek nerostů, základní terminologie oceňování, substanční a výnosová hodnota podniku, nehmotný majetek báňského podniku, hodnota zásob nerostu v ložisku, hodnota báňských oprávnění a povolení, ekonomické charakteristiky podnikání v oblasti hornictví, základní metody oceňování v bánském průmyslu. 11. Jednotlivé parametry potřebné pro stanovení hodnoty báňského podniku, vznik a zdroje zisku při těžbě ložiska, hlavní složky oceňování a výsledky oceňování báňského podniku. 12. Ceny nerostných surovin a jejich vývoj v čase, jejich typy, predikce a příčiny jejich změn¨. 13. Surovinové trhy, organizace působící v oblastech průzkumu,těžby a obchodu s nerostnými surovinami, surovinová politika státu z pohledu vyspělých a rozvojových zemí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku