541-0262/03 – Mineral Economics (ENS)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of the subject is to provide knowledge to the university student, so he/she will be able to understand given points at issue good enough to analyse its content, to realise synthesis of the acquired information and its evaluation. This sciential base allow student to compare results of the synthesis, propose modifications and solve the problems of the mineral economics.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Mineral economics and geological exploration, development and mining of the mineral deposits and mineral processing of the raw materials. Extraneous influences functioning on the mineral industry (mineral pricing and mineral markets, legislative changes, technological changes). Estimation of the recoverable reserves and their assessment, investment analysis of the geological exploration and development of the mineral deposits. Assessment of the mining companies and the mineral deposits. Government and mineral policy, exploration and mining companies and mineral economics, mineral markets and mineral pricing. Mineral and energy policy, international organizations and the mineral policy.

Compulsory literature:

Gocht, W.R.-Zantop, H.-Eggert, R.G.: International Mineral Economics. New York, Berlin, Heidelberg, Spring - Verlag, 1988, 271 p.

Recommended literature:

Runge I.C.: Mining Economics and Strategy. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration Inc., 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam ekonomiky nerostných surovin a její postavení v systému osvojování ložisek nerostů, klasifikace ložisek nerostů. 2. Genetické, morfologické a průmyslové typy ložisek nerostů, jejich vazby na ložiskový průzkum, dobývání ložisek a úpravu nerostných surovin a vztah a vzájemné ovlivňování s ekonomikou nerostných surovin. 3. Základy ložiskového průzkumu, osvojování ložisek nerostů a úpravy jejich nerostných surovin, vztah těchto aktivit k ekonomice nerostných surovin. 4. Základní otázky a problémy transformace přírodovědních informací o ložiskových objektech v ekonomicko-technicky interpretovatelné informace, význam a úloha výpočtu zásob pro řešení uvedených vztahů. 5. Alternativy osvojování ložisek nerostů a výběr optimální varianty z pohledu ekonomiky nerostných surovin, Hlavní účastníci osvojování ložisek a jejich zájmy a pozice - lidé (lidé a vyhledávání ložisek nerostů, lidé a dobývání ložisek nerostů, lidé a úprava vytěžených nerostů), organizace, stát. . 6. Osvojování ložisek a legislativní základna (horní zákony a jejich historie, definice ‚ a pozice nejdůležitějších institutů souvisejících s ekonomikou nerostných surovin a osvojování ložisek v právním prostředí České republiky). 7. Cíle a strategie hodnocení ložisek nerostů, (státní a soukromé organizace), formy ekonomického hodnocení ložisek, odvození ekonomicky vytěžitelných zásob (základní principy a metody odvozování). 8. Analýza investic¨a způsoby jejího provedené (základní parametry analýzy investic a jejich použití pro hodnocení investic, investice a analýza rizik, hodnocení investic a etapy osvojování ložisek, studie předběžné proveditelnosti a studie proveditelnosti) . 9. Analýza investic a stav právního prostředí, fiskální politika státu a jeho účast na osvojování ložisek, životní prostředí a způsoby financování osvojování ložisek, 10. Oceňování bánských podniků a ložisek nerostů, základní terminologie oceňování, substanční a výnosová hodnota podniku, nehmotný majetek báňského podniku, hodnota zásob nerostu v ložisku, hodnota báňských oprávnění a povolení, ekonomické charakteristiky podnikání v oblasti hornictví, základní metody oceňování v bánském průmyslu. 11. Jednotlivé parametry potřebné pro stanovení hodnoty báňského podniku, vznik a zdroje zisku při těžbě ložiska, hlavní složky oceňování a výsledky oceňování báňského podniku. 12. Ceny nerostných surovin a jejich vývoj v čase, jejich typy, predikce a příčiny jejich změn¨. 13. Surovinové trhy, organizace působící v oblastech průzkumu,těžby a obchodu s nerostnými surovinami, surovinová politika státu z pohledu vyspělých a rozvojových zemí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner