541-0269/02 – Mathematical Geology (MG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se zabývá vybranými matematickými postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií. Poskytuje základy k dovednosti algoritmizovat úlohy s následnou programovou realizací jazykem VBA v prostředí MS Excel. Zabývá se metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, studiem charakteru statistické distribuce geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů a principy grafického modelování geoobjektů.

Compulsory literature:

Staňková, J., Staněk, F.: Vytváření a realizace algoritmů. VŠB-TU Ostrava, 1998 Šťastný, Z.: Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu. Computer Press, 1999 Černý, Jaroslav: Programování v Excelu 2000, 2002, 2003, Grada 2005 Jacobson R.: Microsoft Excel Visual Basic – krok za krokem. Computer Press, 1999 Schejbal, C.: Matematická geologie. VŠB-TU Ostrava, 1994 Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. VŠB-TU Ostrava, 1996 Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. Pont, Košice, 2004. (elektronická verze http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/) Wellmer, F., W.: Statistical Evaluations in Exploration for Mineral Deposits. Berlin, Springer, 1998 Boháč, Z., Častová, N.: Základní numerické metody. VŠB-TU Ostrava, 1997.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Úvod - matematické postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií. • Algoritmus, algoritmizace úloh. • Makra Excelu jako programové jednotky Visual Basic. Jazyk VBA a jeho využití. • Základy programování – datové typy, identifikátory, konstanty, proměnné, příkazy, výrazy. Uživatelem definované funkce. • Vybrané základní numerické metody a jejich realizace v Excelu. • Metodologie matematického zpracování dat v geovědách. Základní vlastnosti přírodních objektů (smíšený charakter prostorové distribuce veličin, nehomogenita, anizotropie). • Principy modelování přírodních objektů (Modelování morfologie a vnitřních atributů. Modely deterministické, statistické, geostatistické, empirické. Koncepční modely. Datové modely. Matematicko-geologické modely). • Typy veličin, jejich vlastnosti a možnosti zpracování. • Etapy procesu analýzy geodat (sběr dat, předzpracování dat, průzkumová analýza dat, podrobná analýza, věcná interpretace a přijetí závěrů). Průzkumová analýza geodat. Studium charakteru jejich statistické distribuce. • Základy geostatistiky (prostorová proměnná, strukturální analýza, krigování). • Interpolace funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů – využití pro gridování. • Typové úlohy zpracování geodat. • Principy grafického modelování geoobjektů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 3  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 17  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.