541-0273/02 – Ložiska nerostných surovin, jejich průzkum a výpočet zásob (LNSPVZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
FOL092 Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
KAN147 Ing. Jana Kandarachevová
ROJ003 Ing. Tereza Rojáková
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti ložisek nerostů, jejich průzkumu a výpočtů zásob pro geologii a ekonomiku ložisek nerostů. práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač se seznámí s významem nerostných surovin pro ekonomiku státu, s vymezením pojmů nerost, ložisko nerostů a nerostná surovina, zásoby ložisek nerostů, ale i s faktory, které ovlivňují význam ložisek. Obsahem předmětu je i mineralogické a petrografické složení ložisek nerostů, jejich struktury a textury. Vysvětleny jsou zásady klasifikace ložisek nerostů a geologické podmínky vzniku ložiskových akumulací, geneze ložisek nerostných surovin a jejich morfologie. Obsahem přednášek je rovněž přehled základních průmyslových typů ložisek rud, nerud a kaustobiolitů, Vysvětlen je rovněž legislativní rámec geologického průzkumu, principy a kritéria v geologickém průzkumu, jeho strategie a technické prostředky, stejně jako vztah ložiskového průzkumu a zásob ložisek. Podrobně se posluchač seznámí s problematikou a významem klasifikace zásob a výpočtem zásob ložisek nerostů, ale i se vztahem. výpočtu zásob a osvojování ložisek nerostů. Obsahem přednášek jsou i otázky spojené s evidencí a bilancí zásob ložisek nerostů.

Povinná literatura:

Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR& Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. Sivek M. : Výpočet zásob ložisek nerostů. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2006. Böhmer M., Kužvart M. : Vyhľadavanie a prieskum ložísk nerastných surovin.- Slov. pedag. nakl. Bratislava 1993

Doporučená literatura:

Horní zákon a návazné zákony.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hlavní úkoly ložiskové geologie, základní termíny ložiskové geologie, definice pojmů nerost, ložisko nerostů a nerostná surovina, vnitřní a vnější faktory ovlivňující význam ložiska. 2. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost, lidská společnost a ložiska nerostných surovin, ložiska a ekonomika státu a jejich vzájemné ovlivňování, průzkum a těžba nerostných surovin a jejich pozice v průmyslovém komplexu státu, ložisko nerostů jako objekt geologického průzkumu a těžby. 3. Klasifikace ložisek nerostů a jejich význam, klasifikační systémy, jejich praktický význam a použití (technicko-ekonomické, morfologické a genetické klasifikace), geneze ložisek, tvary ložiskových těles a jejich souvislost s procesy jejich vzniku, složení nerostné suroviny, ložiskové typy a jejich základní charakteristika. 4. Ložiska rud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení rudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších rudních surovin a jejich průmyslové typy. 5. Ložiska nerud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení nerudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších nerudních surovin a jejich průmyslové typy. 6. Ložiska kaustobiolitů a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení ložisek kaustobiolitů (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek kaustobiolitů, význam ložisek kaustobiolitů jako energetických surovin pro ekonomiku státu a jejich průmyslové typy. 7. Základní legislativní rámec geologického průzkumu a hospodaření se zásobami ložisek nerosů, horní zákon, vyhrazené a nevyhrazené nerosty, ložisko jako institut horního zákona, význam a úloha legislativy pro průzkum a hospodaření se zásobami nerostných surovin, 8. Geologie ložisek nerostů ve vztahu k dobývání a úpravě nerostných surovin, vliv geologických faktorů stavby ložisek na způsob dobývání ložiska a výběr dobývacích metod, vliv složení nerostné suroviny na výběr metod úpravy nerostných surovin. 9. Úkoly geologického průzkumu ložisek nerostů a jeho etapizace, význam geologického průzkumu v procesu osvojení ložisek nerostů, charakteristika jednotlivých etap geologického průzkumu, hlavní zásady projektování geologického průzkumu (geologická, technická a ekonomická část projektu) 10. Technické prostředky geologického průzkumu a strategie jejich použití, nejdůležitější technické prostředky geologického průzkumu a jejich použití v procesu osvojování ložisek nerostů, geologická dokumentace výsledků geologického průzkumu (druhy dokumentace, její pořizování, uchovávání a vyhodnocování), vzorkování ložisek nerostných surovin a jeho význam v procesu průzkumu a těžby ložisek (druhy vzorků, jejich úprava, vyhodnocení a použití), 11. Geologické a vytěžitelné zásoby, jejich význam pro řízení geologické průzkumu a těžby ložisek, podmínky využitelnosti zásob nerostných surovin, klasifikace zásob nerostných surovin význam a vzájemný vztah geologických a vytěžitelných zásob (geologických a ekonomických modelů ložisek nerostných surovin) 12. Výpočet zásob ložisek nerostů jako základ technicko-ekonomického hodnocení významu ložiska, metody výpočtů zásob, výpočet zásob jako geologický model ložiska, prostorový model ložiska , grafická a numerická část výpočtu zásob, význam výpočtu zásob v procesu průzkumu, otvírky a těžby ložiska nerostné suroviny. 13. Teorie zásob ložisek nerostů, hospodaření se zásobami ložisek nerostů, racionální vyžívání zásob, zásoby a životnost ložisek, funkce hospodaření se zásobami ložisek nerostů v jednotlivých etapách průzkumu a využívání ložisek, evidence a bilance zásob ložisek nerostů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku